Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 11 : Ny fiainana Kristianina

08 - 14 Des. 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Ny andraikitra ataon'ny tena amin'ny tena
Talata 11 Des.

Mazava ny voalazan’i Kristy amintsika, manao hoe: «Tiava ny namanao tahakany tenanao» - Mat.22:39. Andininy anankiray tena mahaliana ho fanazavana ny hevitra hoe matetika isika no mihevitra ny fitiavana ny tena ho ambony noho ny zavatra rehetra izay sady mifanohitra amin’ny maha-Kristianina no mifanohitra amin’ny tsy fitiavan-tena tsy mila tombony. Inona no tian’i Jesôsy holazaina momba io andininy io? Ahoana no handraisantsika sy hampiharantsika azy amin’ny fomba izay maneho hoe: tokony hanao ahoana ny maha-tena Kristianina ny Kristianina?

Tsy fitiavan-tena ny fitiavana ny tena eo amin’ny dikany ara-kristianina. Tsy fametrahana ny tenanao mialoha ny olona rehetra na ny zavatra hafa izy io. Mifanohitra indrindra amin’izay, ny fitiavana ny tena dia midika ho fahatsapana ny tombam-bidin’ny tena eo anatrehan’Andriamanitra, ka mikatsaka ny fiainana tsara indrindra araka izay azo atao, satria fantatrao fa tsy ho an’ny tenanao irery ny vokatry ny fiainana tahaka izany, fa ho an’ny olona mifanerasera aminao indrindra indrindra.

Ahoana no hampifandraisanao ny teny baiko ataon’i Jesôsy etsy ambony amin’ireto andininy manaraka ireto? Fil. 2:5,8; 2 Kôr. 10:31-33; 1 Pet. 1:13-16.

Ny fanavotana izay azon’ny mpanota ao amin’i Kristy dia hitondra ho amin’ny firaisana Aminy (Gal. 2:20), hany ilay Kristianina ka maniry fatratra ny hanana fiainana izay baikoin’ny fanerena avy amin’i Kristy. Irin’ilay mpanota fatratra ny hanana ny fisainan’i Kristy, ary tsy hivelona ho an’ny tenany intsony fa ho Azy [Kristy], sady mitandrina fatratra ilay antso ho amin’ny fahamasinana (fisarahana amin’ny zavatra toy ny fahafinaretana, ny fironana be fahotana eo amin’ny kolontsaina, ary ny tsy fahadiovan’ny toe-panahy). Raha tianao ny tenanao, dia maniry ny tsara indrindra ho an’ny tenanao ianao, ka ny tsara indrindra ho an’ny tenanao dia ny fananana fiainana voatokana ho an’Andriamanitra – dia fiainana izay ahitana taratra ny toetr’Andriamanitra sy ny fitiavany, fiainana izay tsy ivelomana ho an’ny tena, fa ho soa ho an’ny hafa. Ny fomba azo antoka indrindra ahazoana antoka fa hahatsapan’ny olona fa mahaory azy ny fisiany dia ny fivelomany ho an’ny tenany, fa tsy mba mijery izay mahazoa ny hafa.

Mifantoha misimisy kokoa amin’ny dikan’ny hoe ‘tia ny tena’ eo amin’ny lafiny maha-Kristianina. Moa tsy ho mora ho an’ity karazana fitiavana anankiray ity va ny hiova ho tonga fitiavan-tena izay manimba ny tena? Inona no hany fomba tokana iarovanao ny tenanao amin’io fandrika io?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.