Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 12 : Ireo zavatra farany : Jesosy sy ny voavonjy

15 - 21 Des. 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Fahafatesana sy fitsanganana amin'ny maty
Alakamisy 20 Des.

Anankiray amin’ireo toe-javatra hitranga mifandray amin’ny fiavian’i Kristy fanindroany ny fitsanganan’ireo maty nino Azy, raha ny Testamenta Vaovao no vakina. Izany no lafiny lehibe indrindra amin’ny fiavian’i Kristy fanindroany, raha ny mikasika ny ankamaroan’ny mpino no resahina, satria efa maty ny ankamaroan’ireo mpanara-dia an’i Kristy amin’ny fotoana hiverenany.

Inona no ampianarin’ireto toko sy andininy manaraka ireto antsika mikasika ny fitsanganana amin’ny maty amin’ny fotoana hiverenan’i Kristy? 1 Tes. 4:13–16; 1 Kôr. 15:13–25; Rôm. 8:11; Fil. 3:20,21.

Ampianarin’ny Baiboly fa haverina amin’ny vatana indray ny aina amin’ny fotoan’ny fitsanganana amin’ny maty. Raha lazaina amin’ny fomba hafa dia izao: ny fitsanganana amin’ny maty ara-Baiboly dia fitsanganan’ny vatana amin’ny maty. Vao mainka mazava io fahamarinana io rehefa ataontsika ao an-tsaina mandrakariva ny hoe foana ny fasan’i Kristy taorian’ny nitsanganany tamin’ny maty. Tsy tao am-pasana intsony ilay vatana maty. Ary satria tsy isalasalana fa nitsangana tamin’ny maty tokoa Izy, dia matoky isika fa hitsangana amin’ny maty ihany koa.

Raha toa ka azo fintinina amin’ny hoe fanapahana ny herin’ny fahafatesana ny fitsanganana amin’ny maty, moa ve izany manazava hoe nahoana no “ao amin’i Kristy” irery ihany no hahatraran’ny olona iray izany fitsanganana amin’ny maty izany? 2 Tim. 1:8–10.

Tsy fanaovana fikarohana ara-tsiansa lehibe kokoa tsy akory no tsiambaratelon’ny tsy fahafatesana. Efa tapaka tamin’ny alalan’ny fahafatesan’i Kristy sy ny fitsanganany tamin’ny maty (Rôm. 6:9) izany herin’ny fahafatesana izany; mifototra amin’izany zava-bitany izany no ahafahany manome tsy fahafatesana ho an’ireo izay ampiraisina aminy amin’ny endriky ny fahafatesany sy ny fitsanganany amin’ny maty amin’ny alalan’ny batisa (Rôm. 6:3). Asehon’ny Baiboly mazava tsara ihany koa fa tsy amin’ny fotoana ahafatesany no anomezana ny mpino ny tsy fahafatesana, fa amin’ny fotoana iavian’i Kristy fanindroany, “rehefa maneno ny trômpetra farany” (1 Kôr. 15:51–54).

“‘Izaho no fananganana ny maty sy fiainana; izay mino Ahy, na dia maty aza, dia ho velona indray’” - Jao. 11:25. Fomba ahoana no ianaranao mihazona tsara kokoa ny fanantenana izay voarakitra ao amin’ireo teny ireo? Aiza no hisy anao raha tsy nisy izy ireo?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.