Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 12 : Ireo zavatra farany : Jesosy sy ny voavonjy

15 - 21 Des. 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Ny fitoerana masina any an-danitra (2)
Alatsinainy 17 Des.

Nampiseho dingana telo eo amin’ny famonjena ny fanompoam-pivavahana tao amin’ny fitoerana masina tetỳ an-tany: ny fanatitra natao solon’ilay mpanota, ny fanelanelanana nataon’ny mpisorona, ary ny fitsarana. Ampianarin’ny Baiboly fa ireo dingana telo eo amin’ny famonjena ireo dia tanteraka tao sy ao amin’ny asa fanompoana nataon’i Kristy sy ataony ho an’ny mpanota.

Vakio ny Isa. 53:6; Rôm. 3:24,25; 2 Kôr. 5:21. Ahoana no anomezan’ny fahafatesan’i Kristy teo amin’ny hazo fijaliana fahafaham-po ny lafiny amin’ny famonjena, fisoloana ny mpanota?

Inona no ambaran’ireto andalan-teny ireto mikasika an’i Kristy sy ny fanelanelanana ataony ho an’ny mpanota? 1 Tim. 2:5; Heb. 7:25.

Tahaka ireo biby natao fanatitra izay nanondro ny fahafatesan’i Kristy, tahaka izany koa, ny asa fisoronana nataon’ny mpisorona dia tandindona naneho mialoha ilay asa fanompoana tena izy ataon’i Kristy any amin’ny fitoerana masina any an-danitra. Ohatra manokana amin’izany, ny asa fanompoana nataon’ny mpisorona tsy tapaka, na isan’andro, tao amin’ny Efitra Masina, dia sary an’ohatra naneho ny fahafahan’ny mpanota mankeo amin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny asa fanompoana ataon’i Kristy amin’ny maha-Mpanelanelana sy Mpanalalana Azy ao amin’ny fitoerana masina any an-danitra (Heb. 4:14–16).

Diniho ny Heb. 9:23. Ahoana no ifandraisan’ny fanadiovana ireo zavatra any an-danitra amin’ny asa fanompoana nataon’ny mpisoronabe tao amin’ny fitoerana masina tetỳ an-tany tamin’ny Andro Fanavotana?

Ireo fanompoam-pivavahana tao amin’ny fitoerana masina tetỳ an-tany no toe-javatra niseho taloha entin’ny Heb. 9:23 anondroana mazava ny asa fanadiovana ataon’i Kristy any an-danitra. Andalan-teny nahavaka ny sain’ireo manam-pahaizana nandritra ny taonjatao maro io, satria mampianatra mazava io andalan-teny io fa nisy zavatra voaloto any an-danitra izay mila diovina. Ho antsika Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito, araka ny fahalalantsika ireo dingana roa amin’ny asa ataon’i Kristy any an-danitra ho antsika, io fanadiovana io dia tsy inona fa ny fanadiovana tondroin’ilay tandindona – dia ny fanadiovana isan-taona ny fitoerana masina tetỳ an-tany amin’ny Andro Fanavotana izany.

Eritrereto ny amin’ny fanavotana – inona no fonosin’izany, ny fomba anatanterahana izany, ary ny hoe iza irery no afaka manao fanavotana ho antsika. Nahoana àry izany no tokony ho vaovao tsara sy mahabe fanantenana ny hoe velona amin’ny “Andro Fanavotana” isika?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.