Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 12 : Ireo zavatra farany : Jesosy sy ny voavonjy

15 - 21 Des. 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Ireo zavatra farany : Jesosy sy ny voavonjy
Sabata 15 Des.

Hodinihina mandritra ny herinandro : Heb. 8:1–5; Isa. 53:6; Rôm. 3:24,25; 1 Tim. 2:5; Heb. 9:23; Asa. 3:19–21.

Tsianjery : “‘Koa mibebaha hianareo, ka miverena hamonoana ny fahotanareo, mba ho avy izay andro famelombelomana avy amin’ny fanatrehan’ny Tompo, ary mba hanirahany ny Kristy voatendry ho anareo, dia Jesosy, Ilay tsy maintsy horaisin’ny lanitra mandra-pihavin’ny andro fampodiana ny zavatra rehetra, izay nampilazain’Andriamanitra ny mpaminaniny masina hatramin’ny voalohany indrindra’.” – Asa. 3:19–21.

Hevi-dehibe : Ny fampianaran'ny Baiboly mikasika ny asa fanompoana ataon'i Kristy any amin'ny fitoerana masina any an­danitra sy ny fiaviany fanindroany ary ny fitsanganana amin'ny maty dia hafatra mitory fanantenana ho an'ireo izay nametraka ny fitokisany taminy.

Nisy fotoana maro lehibe dia lehibe teo amin'ny tantaran'ilay ady lehibe ifanandrinan'ny tsara sy ny ratsy; ny fara tampony anefa dia teo amin'ny hazo fijaliana, teo no azo antoka ny faharesen'i Satana sy ny fandringanana azy farany. Etsy an-danin'izany dia misy "andro farany" (Dan. 12:4,9) tondroin'ny faminaniana ao amin'ny Baiboly, fotoana eo amin'ny tantaran'ny famonjena izay manana ny heviny manokana eo amin'ny resaka fifandraisan'ny Tompo amin'ny vahoakany. Ireo toe-javatra miseho ao anatin'io vanim­potoan'ny "andro farany" io dia lazaina fa mikasika ny farandro sy ny fiafaran'ny olombelona, izany hoe mikasika ireo "zavatra farany."

Toe-javatra manokana telo, ao anatin'io vanim-potoana an-kapobeny isehoan'ireo "zavatra farany" io, izay misy akony goavana eo amin'ny ara-panahy, no hojerentsika mandritra ny lesona amin'ity herinandro ity: tsy inona ireo fa ny asa fanompoana ataon'i Kristy ao amin'ny fitoerana masina any an-danitra, sy ny fiavian'i Kristy fanindroany, ary ny fitsanganan'ireo izay maty tao amin'ny tena finoana marina.


Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.