Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 12 : Ireo zavatra farany : Jesosy sy ny voavonjy

15 - 21 Des. 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Ny fiavian'i Kristy fanindroany
Talata 18 Des.

Diniho ny Asa. 3:19–21. Amin’ny fomba ahoana no ifandraisan’ny famonoana (fikosehana) ny fahotana voalaza eto amin’ny fanadiovana ny fitoerana masina nianarantsika omaly?

Mety tsy nahalala ny “andro na ny fotoana” (Asa. 1:7) i Petera, kanefa ny fampiasany ny teny nalainy avy tao amin’ny faminanian’i Joela ao amin’ny Asa. 2:14–21 dia manondro ny fanombantombanany ny fahatanterahan’ny faminaniana amin’ny androny. Araka ny fironan’ny sain’i Petera amin’ny faminaniana, dia toa miharihary fa “niteny araka ny tsindrimandry nomen’ny Fanahy Masina azy i Petera, ary araka izany dia mihoatra ny fahatakaran’ny sainy voafetra izany, ka toe-javatra roa lehibe hitranga amin’ny andro faran’ity tany ity no nambarany tampoka, — dia (1) ny filatsahan’ny Fanahin’Andriamanitra amin-kery, sy ny (2) fikosehana farany ny fahotan’ny olona marina izany — toe-javatra izay mifamatotra amin’ny toe-javatra iray fahatelo fara tampony, ny fiavian’i Kristy fanindroany.” — SDABC, b. 6, t. 160.

Samy natokisan’ny fiangonana voalohany na ny fiavian’i Kristy fanindroany na ny teny fikasana mampanantena lanitra vaovao sy tany vaovao (2 Pet. 3:13). Ny fiavian’i Kristy voalohany dia nanaporofo ara-teôlôjia ny antom-pisian’ny fiaviany fanindroany. Raha ny momba antsika no resahina, raha tsy misy ny fiavian’i Kristy fanindroany dia tsy misy ilàna azy ny fiaviany voalohany. Ny dingana famahana ny olana momba ny fahotana izay natombony tamin’ny nanaterany ny tenany ho fanatitra teo amin’ny hazo fijaliana, dia ho tonga amin’ny fara tampony aorian’ny “fanadiovana ny fitoerana masina”, rehefa “hiseho fanindroany ... ho famonjena” (Heb. 9:26, 28) Izy. Ny tena marina, raha tsy misy ny fiavian’i Kristy fanindroany, sy ny fitsanganana amin’ny maty entiny, misy dikany inona ho antsika moa ny teny fampanantenana famonjena? (jereo ny 1 Tes. 4:16–18.) Tsy misy!

Ny fiavian’i Kristy fanindroany no hanamarika ny fehin-kevitra momba ny ady lehibe ifanandrinan’i Kristy sy i Satana, raha ny mikasika ny anjara farany ho an’ny olombelona mety maty no resahina. Noho ny fahafantaran’i Satana fa manangasanga ny fiafaran’ny ady, dia miezaka izy, amin’ny alalan’ny famitahana, hitarika olona maro araka izay azony atao, hiala amin’ny lala-marina. Lazaina amintsika fa “hetsehina avy any ambany ireo irak’i Satana, rehefa manakaiky ny fisehoan’i Jesôsy Kristy Tompontsika fanindroany. Tsy hiseho haka endrik’olombelona fotsiny i Satana, fa hilaza ny tenany ho Jesôsy Kristy mihitsy izy, ka izao tontolo izao izay nandà ny fahamarinana, amin’izay fotoana izay, dia handray azy ho Tompon’ny tompo sy Mpanjakan’ny mpanjaka.” — LDE, EGW, tt. 168, 169. Efa nahazo fampitandremana mikasika io famitahana io isika, fampitandremana milaza fa ny fiavian’i Kristy dia ho ara-bakiteny, sy ho hita maso, ka Izy tenany mihitsy no ho hita amin’izany; toe-javatra hiantraika amin’ity izao tontolo izao ity izany, hamarana azy araka izao ahafantarantsika azy izao – dia toerana anjakan’ny ota, ny fijaliana, ny fahoriana, ny fahadisoam-panantenana, ary ny fahatesana.

Jereo ity izao tontolo izao misy antsika ity. Tsara ve ny nataontsika olombelona mba hahatonga azy ity ho toerana tsara kokoa? Marina fa tsy maintsy miezaka isika hanatsara ny anjaran’ireo tsy mba nambinina tahaka antsika, ireo mijaly sy sahirana - kanefa nahoana no tsy maintsy hazonintsika mandrakariva eo anatrehantsika ilay hany vahaolana?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.