Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 12 : Ireo zavatra farany : Jesosy sy ny voavonjy

15 - 21 Des. 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Fianarana fanampiny
Zoma 21 Des.

“Zava-dehibe eo amin’ny drafitry ny fanavotana tahaka ny nahafatesan’i Kristy teo amin’ny hazo fijaliana ny fifonana ataony ho an’ny olombelona any amin’ny fitoerana masina any ambony. Tamin’ny fahafatesany no nanombohany ny asany ary taorian’ny nitsanganany tamin’ny maty dia niakatra tany an-danitra Izy mba hanatontosa izany an-tsakany sy an-davany. Tsy maintsy miditra ao amin’ny efitra lamba amin’ny alalan’ny finoana isika, ‘tany no nidiran’i Jesosy ho Mpialoha antsika.’ - Heb. 6:20. Mitaratra ao ny fahazavan’ny hazo fijalian’i Kalvary. Ao no mety ahazoantsika fahalalana mazava kokoa ny amin’ireo zava-miafin’ny fanavotana. Lafo vidy dia lafo vidy tamin’ny lanitra ny nanatanterahana ny famonjena ny olona.” — HM, t. 505.

“Ho an’ny mino dia fitsanganana amin’ny maty sy fiainana Kristy. Tafaverina ao amin’ny Mpamonjintsika ny fiainana izay very noho ny fahotana; manana fiainana ao Aminy Izy mba hamelomana izay tiany. Nomena Azy ny zo hanolotra fiainana mandrakizay. Ny fiainana izay napetrany teo amin’ny maha-olombelona, dia raisiny indray ka homeny ny olombelona.” — IFM, t. 845.

Fanontaniana ifanakalozan-kevitra :

1. Ny asa fanelanelanana ataon’i Kristy dia nantsoin’i John Calvin hoe “fampiharana mandrakariva ny fahafatesany ho famonjena antsika,” ary voalaza fa “teôlôjia fototra teo anivon’ireo mpitondra fivavahana ‘Puritains’ ny fisian’ny fitoerana masina any an-danitra.” Tsy sarotra ny mahita hoe nahoana ny asa fanelanelanana ataon’i Kristy no heverina ho fampianarana lehibe toy izany. Jereo fotsiny, ohatra, ny Testamenta Taloha, fa maro be tokoa ny fanambarana ao no mifototra amin’ny fitoerana masina sy ny tempoly. Jereo koa fa tsy latsaka noho izany ny ao amin’ny Testamenta Vaovao! Inona no tokony hambaran’izany amintsika ny amin’ny lanjan’io foto-pampianarana io?

2. Saintsaino maharitra ny fanambarana ao amin’ny Heb. 9:23, izay andalan-teny nahavaka ny sain’ny manam-pahaizana mpandinika ny Baiboly nandritra ny taonjato maro; tsy azon’izy ireo mantsy hoe amin’ny fomba ahoana koa no isian’ny zavatra any an-danitra mila fanadiovana. Marina fa mbola maro ny zavatra tokony hianarantsika Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito mikasika ny hevitra tian’io andalan-teny io hambara, kanefa moa ve ny fahazoantsika ny fanambarana ao amin’ny Dan. 8:14, ohatra, manampy mba hampahazava io foto-kevitra lehibe io? Amin’ny fomba ahoana?

3. Tena zava-dehibe tokoa ho an’ny finoana kristianina ny fitsanganan’i Kristy tamin’ny maty. Raha tsy misy azy io dia tsy manana na inona na inona isika. Vakio ny 1 Kôr. 15:1–6. Jereo ny fiezahan’i Paoly handresy lahatra ny mpamaky ny epistily nosoratany ny amin’ny porofon’ny fitsanganan’i Kristy tamin’ny maty. Mariho amin’ny fomba manokana ny and. 6. Inona no ambarany ao? Nahoana no antitranteriny fa maro tamin’ireo olona nisehoan’i Kristy no mbola velona? Tahaka ny miteny izy hoe: “Aoka tsy ny teniko fotsiny no mahatonga anareo hino izany. Anontanio koa ny sasany amin’ireo olona an-jatony izay nahita Azy.” Tsy teny ampoizinao havoaky ny olona iray izay tsy nahazo antoka ny zavatra nampianariny ireo. Inona koa ny porofo hafa ao amin’ny Baiboly afaka manampy mba hanamafy ny fahazoantsika antoka ny fitsanganan’i Kristy tamin’ny maty?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.