Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 13 : Rehefa tonga vaovao ny zavatra rehetra

22 - 28 Des. 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Ny tany vaovao
Alarobia 26 Des.

Mifarana amin’ny famongorana an’i Satana sy ny miaramilany rehetra ny Apôk. 20. Ny Apôk. 21 kosa dia misokatra amin’ny fahitana ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao.

Mitondra/Mivoy ny teny fikasana izay mampanantena fa hohavaozin’ Andriamanitra ny zavatra rehetra ny Apôk. 21:1–5. Mitaratra ny tantaran’ny famoronana ao amin’ny Genesisy izany. Amin’ny lafiny inona sy inona avy? (Gen. 1--2). Inona ireo fahasamihafana [misy] eo amin’ireo toe-javatra roa ireo?

Ny teny ao amin’ny Apôk. 21:1 izay nadika hoe “vaovao” dia manantitrantitra zavatra vaovao amin’ny bikany na amin’ny hatsarany, fa tsy hoe vaovao, tahaka ny hoe toe-javatra “vaovao” miseho [eo] amin’ny fotoana. Tsy tanteraka ny fikasan’Andriamanitra tamin’ny famoronana ao amin’ny Genesisy mandra-pahatanteraka ao amin’ny tany vaovao ny teny fikasana ny amin’ny hanavaozana ny zavatra rehetra. Noho izany dia “misento” izao zavatra ary rehetra izao, maniry fatratra ny “hovotsorana” (Rôm. 8:20–22). Ny famoronana vaovao ataon’Andriamanitra àry izany dia tsy inona fa ny fanafahana izao zavatra ary rehetra izao sy ny tany avy amin’ny tsy fahalavorariany ankehitriny ka hahatonga azy ireo hifanaraka amin’ny fikasany. Vokatr’izany, marina fa ho hafa tanteraka tsy hitovy amin’ilay taloha ny zavaboary vaovao, saingy hisy ihany ny fitohizana eo amin’izy roa ireo. Ny tany vaovao dia ho toerana tena misy, miharihary, honenan’ny olona tena misy, manam-batana, tahaka ilay taloha. Ny tany vaovao dia ho tany nohavaozina, voadio tamin’ny afo (2 Pet. 3:10–13).

Vakio ny Apôk. 21:11–-22:5 hahazoanao an-tsaina ny endrik’i Jerosalema vaovao, renivohitry ny tany vaovao. Amin’ny fomba ahoana no anehoan’i Jaona ny fisian’ilay tanàna?

Misy zavatra anankiray mazava: Toerana ara-bakiteny, hita vatana, no resahintsika. Toherin’ny Soratra Masina indray eto ny hevi-dison’ny mpanompo sampy hoe ratsy ny zavatra hita vatana, ny zavatra ara-panahy ihany no tsara. Voafetra ihany ny teny - na ny teny azo avy tamin’ny tsindrimandry aza - eo amin’ny hevitra azony ampitaina, na izany aza anefa dia afaka mampianatra antsika ihany izy ireny hahafantatra fa tena misy tokoa ny lova miandry antsika. Koa zava-dehibe tokoa izany ny hahatsiarovantsika fa tsy araka ny tokony ho toetrany ity izao tontolo izao ity, amin’izato tsy fahatanterahany rehetra; ary tonga i Kristy hamboatra izany. Mifanohitra amin’izany, ny zava-misy mandrakizay izay miandry antsika no aseho, hitantsika ao amin’ny Apôkalipsy, na dia sarotra amintsika aza ny mahazo an-tsaina izany (satria tontolo lavo no hany mba fantatsika). Endrey! manao ahoana izany fanantenana ananantsika izany, indrindra indrindra raha ampitahaina amin’ny an’ireo izay mino fa ny fahafatesana no faran’ny zavatra rehetra.

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.