Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 13 : Rehefa tonga vaovao ny zavatra rehetra

22 - 28 Des. 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Rehefa tonga vaovao ny zavatra rehetra
Sabata 22 Des.

Hodinihina mandritra ny herinandro : 1 Tes. 4:16–18; Apôk. 20; 1 Kôr. 4:5; Rôm. 8:20–22; Apôk. 21:11–22:5; Apôk. 21:3.

Tsianjery : “‘Ary hofafany ny ranomaso rehetra amin’ny masony; ary tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy alahelo,na fitarainana, na fanaintainana; fa efa lasa ny zavatra Taloha’.” – Apôk. 21:4.

Hevi-dehibe : Inona moa ny arivo taona, rahoviana no ho tanteraka izany, ary mitondra ho amin’ny inona izany?

Mpanoratra anglisy tamin’ny taona 1478 ka hatramin’ny taona 1535 Andriamatoa Thomas More. Namorona ny teny hoe «utopia» (nofinofin’ny saina) izy mba hanehoana nosy iray foronin’ny saina izay lazainy fa misy rafitra ara-piaraha-monina sy ara-dalàna tonga lafatra tokoa. Hatramin’izay ka hatramin’izao dia amin’ny lafiny ratsy, matetika, no ampiasana io teny io, mba hilazana fa tsy mety hisy mihitsy izany hoe fiaraha-monina tonga lafatra izany. Rehefa dinihina tokoa, jereo ange hoe impiry impiry ny olombelona no niezaka hamorona “nofinofin’ny saina” e. Tsy nahomby foana izy tamin’izany, sady tamin’ny fomba mahonena erỳ.

Ny Baiboly anefa dia mampianatra mikasika ilay nofinofin’ny saina tena izy. Amin’ny heviny iray, izany no tanjona nilofosan’Andriamanitra Telo Izay Iray hotratrarina hatramin’ny nahalavoan’ny taranak’olombelona tao amin’ny saha Edena. Tian’Andriamanitra haverina ao amin’ilay nofinofy noforoniny ho antsika tany am-piandohana ny taranak’ olombelona.

Ao amin’ny fitoerana masina any an-danitra no hamaranan’i Kristy ny asany ho famonjena ny taranak’olombelona. Aorian’izay dia ho avy fanindroany etỳ an-tany Izy, saingy amim-boninahitra tsy mbola hita mihitsy talohan’io fotoana io; hatsangany ho velona indray ireo olona masina maty ary hovàny kosa ireo mbola velona ka hiara-manjaka amin’i Jesôsy Tompo any an-danitra mandritra ny arivo taona izy rehetra ireo.

Io no fotoana antsointsika hoe “arivo taona”. Ny fiandohan’ny arivo taona no manamarika ny fiandohan’ilay hany nofinofin’ny saina fantatry ny olombelona hatrany Edena talohan’ny fahalavoana.

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.