Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 13 : Rehefa tonga vaovao ny zavatra rehetra

22 - 28 Des. 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Toe-javatra mitranga amin'ny fiafaran'ny arivo taona
Talata 25 Des.

Vakio ny Apôk. 20:7–9. Inona ny toe-javatra manamarika ny fiafaran’ny arivo taona, ary hahafahan’i Satana manao inona izany?

Ny fitsimbadihan’ireo toe-javatra mitranga amin’i Satana no manamarika ny “famotsorana” azy. Io toe-javatra io dia mifandray amin’ny fitsanganan’ireo sisa amin’ny maty izay “tsy mbola velona mandra-pahatapitry ny arivo taona” (and. 5). Fanoharana no ampiasana ny andian-teny hoe “Goga sy Magoga”, tahaka ny ao amin’ny Ezek. 38:2, enti-maneho ireo izay vitan’i Satana ny namitaka azy – dia ireo ratsy fanahy tamin’ny vanim-potoana rehetra nifandimby izany. Io vahoaka maro be manerana izao tontolo izao io no hampirisihin’i Satana hiezaka hanafika ny tanànan’Andriamanitra mba handresy azy tanteraka. Ny Apôk. 20:9 dia manipy teny milaza fa, amin’io fotoana io, efa hidina sahady avy any an-danitra ho etỳ an-tany ilay tanàna - ilay Jerosalema Vaovao – (miaraka amin’i Kristy, inoana marimarina izany), ary handeha hanafika azy i Satana sy ireo miaramilany rehetra. Misy fanehoana ny tanàna amin’ny tsipiriany omena ao amin’ny Apôk. 21.

Araka ny voalaza tany aloha, dia tsy hita milahatra miavaka tsara araka ny vanim-potoana nifandimby ny fisehon’ireo toe-javatra ao amin’ny Apôkalipsy. Jereo ny Apôk. 20:11–15. Manao ahoana ny fanehoana ny hevitra momba ny fitsarana eto? Inona no maha-zava-dehibe ny hoe aorian’ny fidiran’ny olona masina an-tsehatra eo amin’ny fitsarana vao miseho ny famaizana farany? Apôk. 20:4.

“Mandritra ny arivo taona ireo olona masina dia mandray anjara amin’ny fitsarana izay mamerina mandinika indray ny momba ireo very eto amin’ity tany ity sy ireo anjely lavo. Miharihary fa ilaina io fitsarana io manoloana ny maha-manerana izao tontolo rehetra izao ny olana momba ny fahotana. Nanahiran-tsaina sy nahaliana ireo tontolo hafa ny fizotry ny fikomiana nateraky ny fahotana (Jôba 1; 2; Efes. 3:10). Tsy maintsy mahafa-po ny fo sy ny saina manerana izao tontolo rehetra izao noforonin’ Andriamanitra ny fomba nitondrana ny vanim-potoana anelanelany manontolo nisian’ny fahotana sy ny famaranana izany, ka tarafina amin’ny fomba manokana amin’ izany ny toetran’Andriamanitra. Zava-dehibe indrindra ny hahafantaran’ireo navotana avy tetỳ an-tany ny fitondran’ Andriamanitra ireo niantso ny vatolampy hianjera aminy sy hanafaka azy tsy hahita ny “tavan’Ilay mipetraka eo ambonin’ny seza fiandrianana” - Apôk. 6:16. Tsy maintsy afa-po tanteraka izy ireo ka hiaiky fa marina Andriamanitra teo amin’ny fanapahan-kevitra noraisiny mikasika ny very.” — HSDAT, 2000, t. 932.

Voalaza fa afaka mandray anjara amin’ny fitsarana ny very isika; inona no ambaran’izany mikasika ny toetran’ Andriamanitra? Mifanaraka tsara amin’ny hevitra momba ny ady lehibe ifanaovan’i Kristy sy i Satana izany foto-kevitra izany. Amin’ny fomba ahoana?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.