LESONA 12

10 - 16 SEPTAMBRA

ASA FITORIANA ENY AN-TANAN-DEHIBE AMIN'NY ANDRO FARANY

LESONA 1 SAB ALAH LAT TAL ALAR ALAK ZOM

SABATA HARIVA

Fiambenana maraina: Mifalia amin’ny andro mahory! - Jak. 1:2.


Filentehan’ny masoandro: 5.44


Hodinihina mandritra ny herinandro:
Asa. 18:1–28; Eks. 2:23–25; Mat. 13:3–9, 18–23; Jao. 15:12, 13; 2 Pet. 3:9.


Tsianjery: “
Ary katsaho izay hiadanan'ny tanàna izay nampandehanako anareo ho babo, ary mivavaha amin'i Jehovah ho azy; fa raha miadana izy, dia mba hiadana koa hianareo” – Jer. 29:7.


Ny hafatry ny anjely telo dia mandidy ny hitoriana ny filazantsara “amin’ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra” (Apôk. 14:6). Koa na aiza na aiza misy mponina, dia tokony hoentina any ny hafatra. Koa satria maro be ihany koa ireo monina eny an-tanàn-dehibe, dia mila mankany koa isika.

Tamin’ny taona 2007 mantsy dia nohamafisina ny maha-zava-dehibe ny asa atao eny an-tanàn-dehibe. Tamin’izany fotoana izany no nanambaràn’ny Firenena Mikambana fa sambany teo amin’ny tantara ny ankamaroan’ny mponina eto amin’izao tontolo izao no monina eny amin’ny faritra an-drenivohitra. Amin’izao fotoana izao dia tonga vaindohan-draharaha eo amin’ny drafitr’asan’ny Fiangonana Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito ny asa atao eny an-tanàn-dehibe.

Any amin’ny firenena maro dia mbola vitsy ihany ny asa atao eny anivon’ny tanàn-dehibe ka eny amin’ny vohitra kely sy ny faritra ambanivohitra no niasan’ny Advantista bebe kokoa. Asehon’ny fanadihadiana fa tsy mbola nandre velively ny amin’ny Fiangonana Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito ny ankamaroan’ny mponina any amin’ny tanàn-dehibe. Tsy mahafantatra na inona na inona momba ny “hafatry ny anjely telo” izy ireo araka izany.

Mazava àry fa mba hanatrarana izao tontolo izao, dia mila manatratra ny tanàn-dehibe aloha isika.


 Pejy ambony

ALAHADY

 

Fiambenana maraina: Endrey ny fikarakarany - Zak. 10:1.

 

NY TOETRY NY TANAN-DEHIBE (Asa. 18:1-28)

Ny tanàn-dehibe no fihaonan’ny kolontsaina, fiaviana, fiteny ary antokom-pivavahana samy hafa. Tany aloha ny antokon’olona tsirairay dia samy nanana ny toerany na ny faritra nisy azy. Amin’izao fotoana izao, ny karazan’olona rehetra dia mifanolo-bodirindrina hatraiza hatraiza manerana ny tanàn-dehibe. Miteraka olana ary mety hampidi-doza izany fiaraha-monina akaiky dia akaiky izany. Tombontsoa lehibe ho an’ny filazantsara ihany koa anefa no atolony. Ny mponina an-drenivohitra dia mivela-tsaina kokoa eo amin’ny fandraisana foto-kevi-baovao. Vonona kokoa izy ireo handray fivavahana vaovao noho ireo izay monina ivelan’ny tanàn-dehibe. Olona maro no afaka handray tombontsoa betsaka kokoa amin’ny fanakaikezana ny hafatra Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito.

Vakio ny Asa. 18:1-28 hahitana ny ohatra iray mikasika ny fomba nananganan’i Paoly fiangonana tany amin’ny tanàn-dehibe. Inona no lafin-javatra azontsika ianarana avy amin’izay nataony?

Any amin’ireo faritry ny tanàn-dehibe ireo dia ahitana fiteny sy kolontsaina ary fiaviana ara-paritra sy ara-pirazanana maro, tahaka ny amin’izao fotoana izao ihany. Nihaona tamina karazana olona maro i Paoly izay nifanerasera taminy. Nifanena tamin’olona izay nitovy firehana taminy izy teo amin’ny lafiny finoana jiosy sy ny maha-olom-pirenena rômanina ary ny raharaha fanaovana tranolay, izay nahazoany fiofanana. Nampiasainy izany mba hahazoany fivelomana. Nonina tao amin’ny tranon’ny mpivady iray izy izay nanjary mpino sy mpitory ny filazantsara ihany koa. Nampianatra tany amin’ny sinagôga izy mandra-pahatongan’ny fotoana nandroahana azy ary nanomboka nanangana fiangonana tao an-tranon’ny mpino iray. Mpino vaovao maro no nofaniny sy nampianariny, koa rehefa nifindra toerana izy dia afaka nifidy olona hitarika izany vondrona izany.

Tsy misy isalasalana fa takatr’i Paoly tsara ary nety taminy koa ny niasa teny anivon’ny tanàn-dehibe izay henika karazana antokon’olona samy hafa (vakio koa ny 1 Kôr. 9:20-23). Hainy ny nonina tao anatin’ny tontolo nisy azy. Nianarany ihany koa ny nanambara ny fahamarinana mba hahazoana manolotra amin’ny fomba mahomby indrindra ny zavatra nilain’ireo izay niezahany notratrarina.

Amin’ny fomba ahoana no hahazoantsika mambra sy fiangonana an-kapobeny mahazo fiofanana tsaratsara kokoa mba hifangaroana amin’ny fiaraha-monina misy antsika ka ho vitantsika amin’izay fotoana izay ny hanatratra azy ireo?


 Pejy ambony

ALATSINAINY

 

Fiambenana maraina: Noana sy mangetaheta ny fahamarinana - Mat. 5:6.

 

MIHAINO NY FITARAINANA (Rôm. 8:22)

Rehefa namakivaky an’i Jerosalema sy i Kapernaomy ary ireo tanàna hafa tamin’ny fotoan’androny i Jesôsy dia nitangorona teo Aminy Mpanasitrana ny marary sy ny malemy ary ny malahelo. Nangoraka tanteraka ireo olona ory ny fony.

Saika hita ao an-tanàn-dehibe avokoa ny zavatra rehetra -betsaka kokoa ny olona, ny trano, ny fifamezivezena ary ny olana. Miteraka fihaikana lehibe sady azo tsapain-tanana ho an’ny fiangonana maro izany. Tsy azon’ireo izay mizara ny filazantsara hodian-tsy hita ny zava-manahirana lehibe mahazo ny olona manodidina azy ka hitory fotsiny amin’izao ny hafatra. Hanjary tsy hisy heviny mantsy ilay hafatra amin’izay fotoana izay. Raha tsy miseho eo amin’ny asantsika ny fitiavana sy ny famindrampo ary ny fahasoavana mbamin’ny fanantenana torintsika dia tsy hanan-kery ny zavatra ambarantsika. Tahaka ny anankiray amin’ireo feo marobe midona ao an-tsofiny ihany no ho fandraisan’ny olona izany.

Vakio ny Eks. 2:23–25; Eks. 6:5; Sal. 12:5; Rôm. 8:22; ary ny Jôba 24:12.

Ny tontolo misy antsika dia toerana mampahory. Mitaraina eo ambanin’ny vesatry ny fahoriana vokatry ny ota izany. Tsy misy amintsika, na iza isika na iza, no afa-mandositra amin’io toe-javatra io.

Izany fangirifiriana izany koa anefa dia manolotra tombontsoa lehibe ho antsika hahazoana mijoro ho vavolombelona. Mila mailo ihany isika na izany aza. Ilaintsika ny mieritreritra izay mety hiheveran’ny tsy mambra ny atao hoe fiangonana. Moa ve izany fiangonana izany tia manome sy manampy ny mpiara-monina aminy? Zava-dehibe ihany koa ny mahatakatra ny tsy fitovian’ny fotoana manokana fanaovana asa soa sy ny asa fanompoana mitohy izay tena manome sy mikarakara tokoa ny zavatra ilain’ny fiaraha-monina. Misy fahasamihafana ao an-tsain’ny mpiara-monina mikasika ny fiangonana izay manome sakafo ho an’ny fianakaviana indray mandeha isan-taona mandritra ny andro fety, sy ny fiangonana anankiray izay tahaka ity fiangonana advantista iray ao anatin’ny tanàn-dehibe iray ity.

Inona no ataon’izany fiangonana izany? Mihaona ao amina ivon-toerana manokana izay miasa isan’andro izy ireo. Afaka mankao ny olona ary mihinana sakafo maraina mafana. Tsy mba fiangonana lehibe manao ahoana akory anefa izy io. Fitopolo eo ho eo monja ny mambra ao aminy. Tsy misy fiatoana na oviana na oviana izy ireo eo amin’ny fanomezana ny zavatra ilain’ny manodidina azy. Asa goavana tokoa izany saingy fahatokiana sy andraikitra no ilaina hanampiana ny sahirana.

Alao sary an-tsaina ny vokatra hiseho eo amin’ny manodidina raha ny fiangonantsika rehetra no hanao zavatra hanamaivanana ireo fahoriana, izay azo antoka fa misy eo amin’ny fiaraha-monina misy antsika.


 Pejy ambony
 

TALATA

 

Fiambenana maraina: Ranonoran’ny Fanahy - Joe. 2:23.

 

MAMAFY SY MIJINJA ENY AMIN’NY TANAN-DEHIBE (Mat. 13:3-9,18-23)

Vakio ny Mat. 13:3-9,18-23. Tantara tsy vaovao amintsika intsony io. Ahoana anefa no hanampiany antsika hahatakatra ny fomba hanompoana sy hijoroana ho vavolombelona eo amin’ny fiarahamonintsika, ka ao anatin’izany ny tanàn-dehibe?

Miseho anatina tontolo ambanivohitra io fanoharana io. Na izany aza dia manan-danja kokoa izy ho an’ny asa eny an-tanàn-dehibe noho ny eny amin’ny vohitra kelikely sy ny faritra ambanivohitra. Eny amin’ny tanàn-dehibe mantsy no ahitana karazan-“tany” samy hafa. Io no manazava ny antony mahatonga ny kaonferansa fitoriana ny filazantsara ho sarotra kokoa any an-drenivohitra noho ny any amin’ny faritra ambanivolo.

Vokatra samy hafa no asehon’ny toe-tany samy hafa karazana. Milaza izany fa ilaina aloha ny mandinika ny toetry ny tany vao mirotsaka amin’ny asa fitoriana. Rehefa avy mamantatra tsara ny “tany” eo amin’ny toerana iray ny fiangonanao dia mety hahita fa voafetra ihany ny “tany tsara” eo amin’izany faritra izany. Noho izany dia ilaina ny eritreritra hanatsara ilay tany amin’ny alalan’ny fanalefahana ny lalan-kely sarotra hadina, ny fanesorana ny “vato” ary ny fanongotana ny “tsilo”. Mba hampahomby ny fitoriana ny filazantsara dia tsy maintsy miasa mialoha ny fiangonana ho fanomanana ny tany. Izany asa izany dia hitondra fiovana lehibe ka hampahomby tokoa ny asa atao.

Ao amin’ny 1 Kôr. 12, Rôm. 12 ary Efes. 4, ny Baiboly dia mampianatra momba ny fanomezam-pahasoavana. Voalazany fa maro ny fanomezam-pahasoavana kanefa ny asa dia iray ihany. Ireo karazana tany voaresaka ao amin’ny fanoharana mikasika ny toetry ny tany sy ny famafazana voa dia mampiseho ny ilàna karazana fanomezam-pahasoavana maro samy hafa eo amin’ny fanatrarana ny tanàn-dehibe. Any amin’ny tanàn-dehibe, araka ny voasoratr’i Ellen G. White dia “olona maro manana fanomezam-pahasoavana samy hafa no ilaina hampiasaina ho an’ny asan’Andriamanitra”. “Fomba fiasa vaovao no ilaina hampiharina. Mila mifoha ny vahoakan’Andriamanitra eo anatrehan’ny zavatra ilain’ny vanim-potoana iainany” – Evangelism, t. 70. Tamin’ny alalan’ny fanomezam-pahasoavan’ny faminaniana no nahitany fa tena ilaina indrindra ny fahombiazana eo amin’ny asa atao eny amin’ny tanàn-dehibe. Vao mainka ilaina indrindra amin’izao vanim-potoana misy antsika izao ny mampiasa fomba fiasa samy hafa sy fanomezam-pahasoavana isan-karazany eo amin’ny fikasantsika hanatratra ny tanàn-dehibe izay henika karazana olona maro. Ny fandaharan’asa tokana na ny tetik’asa lehibe iray monja dia tsy hitondra fahombiazana maharitra. Ho very an-javona eo anatrehan’ny rafitry ny tanàn-dehibe midadasika ny fandaharan’asa toy izany ka ao anatin’ny herinandro vitsy monja dia tsy hisy akory soritra fahombiazana. Mbola maro ny zavatra tsy maintsy hatao mialoha izany rehetra izany.

Eritrereto ireo olona ezahinao hijoroana ho vavolombelona. Tany manao ahoana no misy azy? Inona no azonao atao eo amin’ny fanatsarana bebe kokoa ny tany?


 Pejy ambony

ALAROBIA

 

Fiambenana maraina: Mifalia amin’ny fanompoana Azy - Isa. 56:6,7.

 

ATAOVY MAHAKASIKA NY ISAM-BATAN’OLONA IZANY (Jao. 15:12,13)

 

Vakio ny Jao. 15:12,13; Jak. 1:27; ary ny Gal. 6:2. Inona no ambaran’izy rehetra ireo amintsika fa tena zava-dehibe tokoa eo amin’ny asa fitaomana fanahy tiana hahomby?

Noho ny hamaroan’ny mponina eny an-tanàn-dehibe dia mora ny manadino fa mahakasika ny isam-batan’olona tsirairay avy mihitsy ny finoana. Ny tsiambaratelon’ny fanatrarana ny tanàn-dehibe, na ny toerana hafa rehetra dia ny fanampiana ny olona tsirairay avy hanana fifandraisana manokana amin’i Kristy. Araka ny fikarohana natao dia fantatra fa tonga Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito ny olona maro satria nanana fifandraisana tamina namana advantista iray. Raha vao ny fisakaizana anefa no voaresaka eo amin’ny lafiny fitaomana ny hafa ho an’Andriamanitra, dia tafiditra ao anatin’izany ny fahafatesana amin’ny “izaho” sy ny fahavononana hiasa mba hanasoa ny hafa.

Ny fiasana ny tany, ny famafazana ny voa, ny fikarakarana ny zava-maniry mbola tanora mandra-pahatongan’ny fotoam-pijinjana — ireo rehetra ireo dia hizotra amin’ny fomba mahomby indrindra rehefa ny mpino vaovao no manana fifandraisana matanjaka amin’ny mambran’ny fiangonana. Mila mianatra ny fanaovana ny hafa ho namana isika. Ilaintsika ny mianatra ny mihaino azy ireo sy ny mitia azy ireo. Raha manan-danja toy izany ireo voalaza ireo ho an’ny karazana asa fitoriana rehetra, manao ahoana ny tena ilàna azy ho an’ny asa eny amin’ny tanàn-dehibe? Mety hahatsiaro ho very sy tsy misy mpiahy mantsy ny olona eny an-tanàn-dehibe.

Azon’ny vondrona kely mpanao asa fitoriana eny amin’ny tanàn-dehibe atao ny miantomboka amin’ny “fiangonana ao amin’ny trano iray”. Azontsika jerena ao amin’ny TV (Asa. 2:46) ny ohatra iray momba io fiangonana ao an-trano eo anivon’ny tanàn-dehibe io. Na mety ho tarika madinika maromaro fotsiny ihany izany ao anatina fiangonana lehibe kokoa. Na aiza na aiza toerana eo anivon’ny tanàn-dehibe ka tsy manana fiangonana manokana, kanefa misy Advantista telo na mihoatra, dia tokony hatsangana ny karazana tarika madinika izay hanomboka hiasa eo amin’ny toerana misy azy. (Jereo ny TFC, b. 7, tt. 21,22).

Tena manan-danja tokoa io fomba fiasa io ho an’ny asa atao eo amin’ny tanàn-dehibe noho ny antony maromaro. Antony anankiray ny hoe misy ny vondron’olona samihafa kolontsaina sy fiteny, vondron’olona manana fidiram-bola misimisy kokoa sy ny kelikely kokoa, izay samy ilaina tratrarina avokoa ao anatin’ireo fiaraha-monina sy vondron’olona an-jatony maro eny amin’ny tanàn-dehibe izay azo lazaina ho antonontonony ny habeny. Ilaina ny hisian’ny fandaharan’asan’ny fiangonana madinika izay miasa miaraka amin’ny tsirairay amin’ireo vondrona ireo; raha tsy izany dia tsy ho vita ny iraka nampanaovin’i Kristy.

Ilaina ihany koa ny asan’ireo tarika madinika satria sarotra ho an’ny mpino ny manaraka an’i Jesôsy eny amin’ny tanàn-dehibe. Maro ny vesatra sy fakam-panahy ary fihaikana atrehin’ny olona vokatry ny fahasamihafan’ny finoany sy ny antokom-pivavahana misy azy rahateo. Ny mpino sasany milavo lefona fotsiny eo anatrehan’ireo vesatry ny fiainana ka malaky miala amin’ny fiangonana. Ny hafa indray tonga mafy fo. Te hiaro ny fihetseham-pony izy ireo ka manjary tsy mihontsona eo anatrehan’ny olona manodidina azy, izay mila mahita ny oha-pitiavan’i Jesôsy. 


 Pejy ambony

ALAKAMISY

 

Fiambenana maraina: Jehôvah no mampitombo - Isa. 61:11.

 

MANATRATRA NY TANAN-DEHIBE (2 Pet. 3:9)

 

Tsy misy na iza na iza afaka hilaza fa mora ny manao ny asa fitaomana ny hafa ho an’Andriamanitra. Tena sarotra tokoa mantsy izany. Ny olombelona dia lavo, mpanota ary tsy mandeha ho azy aminy ny ho tia zava-panahy, araka ny nolazain’i Paoly hoe: “Fa fantatsika fa araka ny fanahy ny lalàna; fa izaho kosa nofo, namidy ho andevon'ny ota” - Rôm. 7:14. Raha nilaza izany momba ny tenany i Paoly, ahoana kosa ny amin’ireo tsy mahafantatra an’Andriamanitra sy tsy mbola nandre na oviana na oviana ny amin’ny fanandramana manova fianana miaraka amin’i Jesôsy?  

Raha tsy mbola azo lazaina ho ratsy loatra ny toetra maha-mpanota antsika, ny tanàn-dehibe kosa dia efa fantatra hatrizay fa manana hery ratsy mahataona ny olona. Fakam-panahy maro izay alefan’ilay fahavalon’ny fanahy no atrehin’ny olona mba hamandrihana azy ireo sy hamatorana azy amin’ny ota sy izao tontolo izao. Tsy mahagaga àry raha tsy mora velively ny asa fitaomana fanahy eny amin’ny tanàn-dehibe. Asa tsy maintsy tanterahina anefa izany. Amin’ny maha-fiangonana antsika dia mila mahatoky amin’ny asantsika isika.

Milaza inona amintsika ny 2 Pet. 3:9 sy ny 1 Tim. 2:4 mikasika ny maha-zava-dehibe ny asa fitaomana fanahy an-kapobeny?

Araka ny voalazan’ny Tenin’Andriamanitra, dia mahafaoka izao rehetra izao ny fahafatesan’i Kristy. Tafiditra ao amin’izany ny olon-drehetra nanomboka tamin’i Adama sy i Eva sy ny taty aoriana rehetra. Voaray ao anatin’izany koa ireo vahoaka maro tsy hita isa eny amin’ny tanàn-dehibe eto amin’izao tontolo izao. Izy ireo koa dia mila mandre ny fahamarinan-dehibe izay tena goavana sy sarobidy amintsika tokoa.

“Tsy misy fiovana ireo hafatra izay nalefan’Andriamanitra tany amin’ny lasa. Tena zava-dehibe amin’izao vaninandro izao tokoa ny asa atao eny anivon’ny tanàn-dehibe. Rehefa iasana araka izay niandrasan’Andriamanitra azy ny tanàn-dehibe dia hetsika mahery vaika toy izay tsy mbola fahitantsika hatramin’izay no hiseho” – MM, t. 304.

Ny isam-batan’olona no voaray ao anatin’ny antso hanatrarana ny tanàn-dehibe. Antso ho amin’ny fanaovantsika fanandramana lalindalina kokoa miaraka amin’i Kristy izany. Antso mba ho mpanelanelana ho an’ireo izay tsy mbola mahafantatra Azy. Antso ihany koa izany ho fandraisana anjara eo amin’ny famolavolan-drafitra sy fanatanterahana ny asan’Andriamanitra eny amin’ny tanàn-dehibe. Miorina tanteraka eo amin’ny fototry ny fifohazana sy ny fanavaozana izany. Amin’ny alalan’ny herin’ny Fanahy Masina irery ihany no hahatanterahan’izany asa izany.

Vakio ny Rôm. 10:14,15. Inona no fitsipka omena ao amin’ireo andalan-teny ireo ho an’izay rehetra milaza ny tenany ho mpanara-dia an’i Kristy? Ahoana no hahatonga antsika rehetra havitrika kokoa eo amin’ny asa fitaomam-panahy, na aiza na aiza toerana onenantsika?


 Pejy ambony

ZOMA

 

Fiambenana maraina: Tsy misy miafina aminy - Heb. 4:13.

 

Filentehan’ny masoandro: 5.45

 

Fianarana fanampiny: Vakio ny Ministry to the Cities, (Hagerstown, Maryland: Review and Herald® Publishing Association, 2012). Andiany nangonina avy tao amin’ny trano firaketana ny asasoratr’i Ellen White ireo, izay miompana manokana amin’ny asa atao eny an-tanàn-dehibe.

Nanao fikarohana manokana tao amin’ny asasoratr’i Ellen G. White ny manam-pahaizana advantista iray mikasika ny asa fitoriana atao eny an-tanàn-dehibe. Naniry ny handinika ny toro heviny mikasika ny fidirana sy ny fialana amin’ny tanàn-dehibe izy. Amin’ny lahatsoratra 107, dia 24 amin’izany no manome taridalana momba ny fifindrana mankany ivelany na ny fametrahana fandaharan’asam-piangonana ivelan’ny tanàn-dehibe. Ny 75 kosa dia nanome toro lalana ny amin’ny fidirana any amin’ny tanàn-dehibe ho fanatrarana azy amin’ny hafatr’Andriamanitra. Ny lahatsoratra 8 ambiny kosa dia tsy miresaka na inona na inona mikasika izany. Namintina ny toro hevitr’i Ellen G. White mikasika ny asa eny an-tanàn-dehibe ny mpahay tantaran’ny fiangonana iray. Mikasika ny fanaovan’ny fiangonana ny asa, dia notohanany ny foto-kevitra mikasika ny fiasana ao anatin’ny tanàn-dehibe.

Inona no drafitra arahin’ny fiangonanao momba ny fanatrarana ny tanàn-dehibe? Aiza no toerana misy ny fiangonanao? Manao ahoana ny halavirany na ny fahakaikezany amin’ny faritry ny tanàn-dehibe akaiky indrindra? Tsy misy fiangonana tokony hihevitra fa tsy andraikiny ny fanatrarana ny tanàn-dehibe. Ny tarika rehetra dia mila mandray anjara amin’io zava-kendrena misiônera lehibe indrindra io. Ny fodian-tsy nahita ny tanàn-dehibe fa mifantoka fotsiny amin’ny fanatrarana ireo faritra ivelany dia tsy fahatokiana amin’ny asa nanirahan’i Jesôsy antsika.

“Nahoana no tsy mamaky lay any amin’ireo tanàn-dehibe ireo ny fianakaviana maro izay mahafantatra ny fahamarinana ankehitriny? (...) Hisy laika hifindra eny amin’ny tanàn-dehibe mba hamela ny fahazavana efa nomen’Andriamanitra azy hamirapiratra eo amin’ny hafa.” - ARSH, September 29, 1891.

FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA

  • Saintsaino ny hafatra mahatalanjona izay efa nomena antsika. Saintsaino ny fanantenana ananantsika, ny teny fikasana momba ny fiainana tsaratsara kokoa dieny etỳ, ary ny fanantenana lehibe momba ny fiainana mandrakizay. Inona ireo andalan-teny tianao indrindra ka mampiseho ny fanantenantsika ao amin’i Jesôsy? Nahoana no tena manan-danja aminao tokoa izy ireo? Zarao amin’ny kilasy amin’ny Sabata izany.

Alao sary an-tsaina ny zavatra tsy maintsy hiseho raha tsy misy ny fanantenana. Ahoana raha nihevitra ianao fa izao fiainana izao, dia tsy misy afa-tsy tolona sy asa mafy ary fahoriana, ary avy eo dia maty sy lo ao am-pasana ihany ny olona? Izany fomba fihevitra izany no ananan’ny olona maro monina eny amin’ny tanàn-dehibe. Ahoana àry no ianarantsika manana fitiavana lehibe ho an’ny fanahy ary koa fahavononana hanatratra azy ireo, na aiza na aiza toerana misy azy?


 Pejy ambony