LESONA 2

07-13 JANOARY 2017

NY FANAHY MASINA : MIASA AO AMBADIKY NY SEHATRA

LESONA 1 SAB ALAH LAT TAL ALAR ALAK ZOM

SABATA HARIVA

HODINIHINA MANDRITRA NY HERINANDRO: Ezek. 37:5,9; Gen. 1:2; Jôba 26:13; Eks. 31:1-5; Jao. 16:13,14; Gal. 5:16-23.

Tsianjery: “Izy hankalaza Ahy; fa handray avy amin'ny Ahy Izy ka hanambara izany aminareo.” - Jao. 16:14.

Tsy mahazo ny toerana misongadina tahaka izay azon’ny Ray sy ny Zanaka ny Fanahy Masina ao amin’ny Baiboly. Na izany aza, milaza amintsika ny Baiboly fa teo mandrakariva ny Fanahy Masina nandritra ireo fotoana manan-danja teo amin’ny tantara masina. Ohatra, raha namorona izao tontolo izao Andriamanitra, dia niasa ny Fanahy Masina nandritra izany famoronana izany, saingy tao ambadiky ny sehatra kokoa no niasany. Niditra an-tsehatra ihany koa Izy teo amin’ny fanomezana tsindrimandry ireo mpaminanin’Andriamanitra. Koa tamin’izany no nihazonan’ny Fanahy Masina andraikitra manan-danja teo amin’ny fanoratana ny Tenin’Andriamanitra. Ary nihazona andraikitra manan-danja koa Izy teo amin’ny fanorotoroana an’i Jesôsy Kristy tao an-kibon’i Maria.

Tsy ivon’ny fitantaran’ny Baiboly anefa ny Fanahy Masina, ary zavatra tena bitika no fantatsika mahakasika Azy. Mijanona ao ambadiky ny sehatra Izy, satria ny asany sy ny tanjony dia ny hampiroborobo ny asan’ny Persôna iray hafa ao amin’ny Andriamanitra Telo Izay Iray - dia i Jesôsy, Zanak’Andriamanitra – sy ny hankalaza an’Andriamanitra Ray. Manao ireo zavatra mahagaga rehetra ireo ny Fanahy Masina mba hahavoavonjy ny olombelona lavo amin’ny fahafatesana mandrakizay noho ny fahotana.

Mampianatra antsika ny Baiboly fa mifidy ny ho Mpanampy izay miasa ao ambadiky ny sehatra ny Fanahy Masina. Manohana Izy, manampy, ary manome izay ilaina. Na teo amin’ny famoronana, na teo amin’ny fanavotana, na teo amin’ny famitana iraka, dia tsy miezaka ny hitady voninahitra na laza ho Azy Izy, na manan-danja manao ahoana aza ny andraikiny.


 Pejy ambony

ALAHADY


Zava-miafina ny Fanahy Masina (Jao. 3:3–8)

Vakio ny Jao. 3:3-8 sy ny Ezek. 37:5,9. Nahoana no sary sahaza tsara entina ilazana ny fomba fiasan’ny Fanahy Masina ny rivotra?

Nampitahain’i Jesôsy tamin’ny rivotra ny Fanahy Masina mba hanehoana ny fomba fiasan’ny Fanahy. Mampiasa ny rivotra i Jesôsy ho tandindona entina hanehoana fa sarotra takarina ny Fanahy Masina. Ohatra, zava-miafina ny fomba fihetsiky ny rivotra. Sarotra ny maminavina mialoha, tsy misy diso, ny fiavian’ny rivotra sy ny lalana hizorany. Iza no tsy mbola sanganehana indraindray noho ny fiavin’ny rivotra tampotampoka teo, tsy hay hoe avy taiza?

Tsy azontsika fehezina ny toerana iavian’ny rivotra, saingy azontsika ianarana amin’ny alalan’ny fandinihana izany ny fomba fihetsiny. Tahaka izany koa, tsy misy olona afaka mifehy ny Fanahy Masina, saingy azontsika fantarina ny toerana iasany sy ny fiasany. Tahaka ny rivotra, ny Fanahy Masina koa dia tsy hitantsika, saingy mety ho mahery vaika indrindra Izy. Tsapantsika tokoa mantsy ny fisian’ny rivotra, ary hitantsika koa matetika ny fiantraikany, na dia tsy hitantsika mivantana aza izany. Mety ho tsio-drivotra malefaka hatramin’ny rivo-mahery mifofofofo mafy anefa ny rivotra. Milaza ny Baiboly fa tahaka ny rivo-mahery ny herin’ny Fanahy Masina. Nahoana no soritina tahaka izany ny Fanahy Masina? Satria manana hery hitondra ny maty ho amin’ny fiainana Izy. Mitaky ny tanjaka lehibe indrindra sy ny hery ambony indrindra ny fanaovana io asa io, ary Andriamanitra irery ihany no afaka mitondra ny maty ho amin’ny fiainana. Zava-miafina ny fomba famerenana ny maty ho amin’ny fiainana. Lehibe lavitra noho izay azontsika takarina amin’ny fahafenoany Andriamanitra sy ny asany amin’ny alalan’ny Fanahy Masina. Tahaka izany koa ny zava-masina sy ireo zavatra tsotra maro.  

Tsy midika akory izany fa tsy azontsika fantarina ny asa tanterahin’ny Fanahy Masina. Ilaintsika anefa ny manana fo manetry tena rehefa mandinika ireo zava-miafina momba an’Andriamanitra isika. Ary ny fo manetry tena dia mankasitraka ny fahalehibeazan’Andriamanitra, sy mahatsapa ny maha-voafetra antsika amin’ny maha-voary lavo antsika, ary manaiky fa mila fanambaràna avy amin’Andriamanitra isika.

Izao no nosoratan’i Ellen G. White: “Ireo zavatra saro-takarina ao amin’ny Baiboly dia tsy tsangan-kevitra manohitra izany, fa porofo matanjaka fa avy amin’Andriamanitra izany. Raha tsy nirakitra afa-tsy ireo zavatra mahakasika an’Andriamanitra izay azontsika takarina ihany ny Baiboly; raha azon’ny sain’olombelona voafetra takarina ny fahalehibeazan’Andriamanitra sy ny fiandrianany, dia tsy haneho intsony ny Baiboly, tahaka izay ataony ankehitriny, fa avy amin’Andriamanitra izany.” – Ed., t. 170.

Inona ireo hery tsy hita maso eo amin’ny natiora izay mety hisy fiantraikany eo amin’ny fiainantsika? Inona no tokony ampianarin’ireo hery tsy hita maso eo amin’ny natiora ireo antsika mahakasika ny fisian’ny hery tsy hita maso hafa eo amin’ny tontolontsika, kanefa manana hery miasa mangina matanjaka tokoa? Pejy ambony

ALATSINAINY


NY FANAHY MASINA TAMIN’NY FAMORONANA (Gen. 1:2)

Ny famoronana ity planeta ity no asa lehibe voalohany nataon’Andriamanitra teto. Milaza mazava tsara ny Baiboly fa Andriamanitra (Gen. 1:1) sy i Jesôsy Kristy (Kôl. 1:16,17) no Mpamorona ny lanitra sy ny tany, sy ny zavatra rehetra nohariana (Jao. 1:1-3). Milaza ny fanatrehan’ny Fanahy Masina teo amin’ny asa Famoronana koa anefa Baiboly.

Vakio ny Gen. 1:2; Jôba 26:13; 33:4; Sal. 33:6; ary ny Sal. 104:29,30. Inona no andraikitry ny Fanahy Masina tamin’ny Famoronana, ao amin’ireo andininy ireo?  Inona no ifandraisan’ny Fanahin’Andriamanitra amin’ny famoronana ny aina?

Milaza mazava tsara ny Baiboly fa nandray anjara tamin’ny famoronana izao tontolo izao Andriamanitra Ray sy Andriamanitra Zanaka, Jesôsy Kristy (vakio ny Isa. 64:8; Kôl. 1:16,17). Teo koa anefa ny Fanahy Masina. Milaza ny fanatrehan’ny Fanahin’Andriamanitra tamin’ny Famoronana ny tantaran’ny Famoronana ao amin’ny Gen. 1:2. Ny Jôba 26:13; 33:4; Sal. 104:29,30; 33:6 dia mampianatra fa niditra an-tsehatra tamin’ny famoronana ny tany ny Fanahy Masina, na dia tamin’ny fomba tsy dia niharihary loatra aza.

Koa azontsika lazaina izany fa tsy miseho amin’ny maha-mpandray anjara fototra ny Fanahy Masina teo amin’ny tantaran’ny Famoronana. Tsy izany fa “nanomba tambonin'ny rano” Izy (Gen. 1:2). Ary tamin’ny alalan’ny fanombany no nanehoany fa teo Izy tamin’ny fiantombohan’ny aina teto an-tany. Ny teny hebreo ilazana ny “mihetsika” tambonin’ny tany, na “manomba” dia merahepeth. Ampiasaina ao amin’ny Gen. 1:2 io teny io. Io koa no teny ampiasaina ao amin’ny Deo. 32:11, izay ampitahana an’Andriamanitra amin’ny voromahery izay manidintsidina eo ambonin'ny akanin-janany. Koa fantatsika fa nandray anjara tamin’ny fomba ety dia ety tamin’ny famoronana aina teto an-tany ny Fanahy Masina. Nikarakara ireo zava-manan’aina vao noforonina koa Izy, tahaka ny ikarakaran’ny voromahery ny zanany. Ary manoso-kevitra ny Sal. 104:30 fa tamin’ny alalan’ny asan’ny Fanahy Masina irery ihany no nahavitana ny asam-pamoronana.

Tsy hoe teo fotsiny ny Fanahy Masina tamin’ny Famoronana izao tontolo izao, fa manana andraikitra manan-danja koa Izy eo amin’ny dingana famoronana antsika indray. Ny anjara andraikiny dia ny manome antsika fo vaovao sy saina vaovao. Ahoana no ifandraisan’ireo asa roa ireo? Ahoana no anampian’ny Sabata antsika hahatakatra sy hankasitraka amin’ny fahafenoany kokoa io asam-pamoronana sy asam-pamoronana indray io? Pejy ambony

TALATA


NY FANAHY MASINA SY NY FITOERANA MASINA (Eks. 25:8)

“Ary asaovy manao fitoerana masina ho Ahy izy, dia honina eo aminy Aho.” - Eks. 25:8.

Zavatra manan-danja voalohany indrindra ao amin’ny Baiboly ny asam-pamoronana nataon’Andriamanitra. Zava-dehibe manan-danja aorian’izany ny drafi-pamonjena napetrak’Andriamanitra. Ao amin’ny tontolo lavo, inona moa no hilàna ny Famoronana raha tsy misy ny drafi-panavotana? Koa amin’ny maha-mpanota antsika dia mila Mpahary ary mila Mpanavotra koa isika. Tokony ho feno fankasitrahana manao ahoana re isika fa manana izany Mpanavotra izany, dia i Jesôsy Kristy! Raha tsy misy Azy isika dia tsy hanam-panantenana ao anatin’ny tontolo izay tsy manolotra antsika na inona na inona.
Ao amin’ny TT dia ny fitoerana masina sy ny fanompoana notanterahina tao anatiny no naneho ny famelan’Andriamanitra ny fahotana sy naneho ara-tandindona mialoha ny asan’i Jesôsy, ilay Mpanavotra antsika. Tao amin’io fitoerana masina io no nampahafantarin’Andriamanitra tamin’ny Isiraelita, izay velona tamin’ny andron’i Mosesy, ny drafi-pamonjena (Vakio ny Heb. 4:2). Nanondro an’i Jesôsy sy ny fahafatesany ho famelan-keloka ny ankamaroan’ny fanompoana natao tao amin’ny fitoerana masina. Ny Fanahy Masina koa anefa dia naseho fa nandray anjara mivantana tamin’ny fanampiana olona manokana mba hanorina ny fitoerana masina araka ny endrika izay nasehon’Andriamanitra tamin’i Mosesy.

Vakio ny Eks. 31:1-5. Araka ny voalazan’ireo andininy ireo, ahoana no nandraisan’ny Fanahy Masina anjara tamin’ny fanorenana ny fitoerana masina? Ahoana no nanampian’ny Fanahy Masina ireo izay nanorina ny trano fonenan’Andriamanitra?

Manambara amintsika ny Baiboly fa teo ny Fanahy Masina rehefa naorina ny fitoerana masina. Io fitoerana masina io no toerana fototra nitrangan’ny fampihavanana teo amin’Andriamanitra sy ny olombelona, sy nihaonan’Andriamanitra masina tamin’ny mpanota. Andriamanitra no nampita tamin’i Mosesy ny drafiny ho fanorenana ny fitoerana masina teto an-tany, araka ny endriky ny fitoerana masina any an-danitra (Eks. 25:9,40).
Nampiasain’Andriamanitra ny fitoerana masina mba hanehoana amintsika ny drafi-pamonjena napetrany. Hitoetra eo anivon’ny vahoakany amin’ny fomba manokana Andriamanitra. Ary ao anatin’ilay fitoerana masina, izay nasainy naorin’izy ireo, no hanatanterahany izany. Asan’ny Fanahy Masina ny nanampy ny olombelona hampiasa ny fahaiza-manaony mba hanaovana izay hahatsara ilay fitoerana masina. Raha tsy teo ny fanampian’ny Fanahy Masina, dia ho tsy afaka nahatontosa io asa lehibe io ny Isiraely.

Raha jerena ny herin’ny Fanahy Masina, dia azo antoka fa tsy nila ny fanampian’ny olombelona Izy teo amin’ny fanorenana ny fitoerana masina. Nanampy ny olona kosa mba hanao izany amin’ny hakingana sy fahatsarana anefa Izy. Ahoana ary aiza no ahafahantsika mampahery sy manampy ny olona hafa mba hampiasa ny talentany mba hampandrosoana ny fanjakan’Andriamanitra, ho voninahitr’Andriamanitra? Pejy ambony

ALAROBIA


Manome voninahitra an’i Jesôsy Kristy ny Fanahy Masina (Jao. 16:13,14)
    
Niasa mivantana ny Fanahy Masina nandritra ny andron’ny TT, na dia tsy dia hita ho midadasika be tahaka ny tamin’ny andron’ny TV aza ny asany. Ny antony dia satria nitombo ny asan’ny Fanahy Masina rehefa tonga i Jesôsy, ilay Mesia nampanantenaina, ka dia atolony an’izay rehetra mino Azy ny fanomezany. Milaza amintsika ny TV fa miasa mivantana amin’ny fomba maro samihafa eo amin’ny fiainantsika ara-panahy sy eo amin’ny fiainan’ny fiangonana ny Fanahy Masina, saingy ny asany manan-danja indrindra angamba dia ny manome voninahitra an’i Jesôsy.

Vakio ny Jao. 16:13,14 sy ny Jao. 15:26. Inona no karazana asa izay lazain’i Jesôsy fa ataon’ny Fanahy Masina? Ahoana no ifandraisan’ny asa hafa rehetra ataon’ny Fanahy Masina amin’io asa fototra io?
    
Milaza amintsika i Jesôsy fa tsy hilaza zavatra momba Azy ny Fanahy Masina, fa momba an’i Jesôsy. Manandratra ny asam-panavotana ataon’i Jesôsy no asan’ny Fanahy Masina. Mitoetra any ambadiky ny sehatra Izy, ary mampifantoka ny olona eo amin’i Jesôsy. Voalaza marimarina fa “ny hafatry ny Fanahy Masina amintsika dia tsy ho ‘Jereo Aho; mihainoa Ahy [Fanahy Masina]; manatòna Ahy; fantaro Aho” na oviana na oviana fa ho ‘Mijere Azy [Jesôsy], dia banjino ny voninahiny; mihainoa Azy, ary henoy ny teniny; mankanesa eo Aminy dia hanana fiainana; fantaro Izy, dia andramo ny fanomezam-pifaliana sy fiadanana atolony’ mandrakariva. Azontsika lazaina fa ny Fanahy Masina no mpanamboatra fanambadiana avy any an-danitra. Andraikiny ny mampikambana antsika sy i Kristy, sy ny manao izay hitohizan’ny fiarahantsika.” - J. I. Packer, Keep in Step With the Spirit: Finding Fullness in Our Walk with God, edisiona nasiam-panavaozana sy nitarina (Grand Rapids: Baker Books, 2005), tt. 57,58.

Tena manan-danja tokoa io ampahany amin’ny asan’ny Fanahy Masina eo amin’ny fanondroana an’i Jesôsy io. Ny fanizingizinana ny asan’ny Fanahy Masina izay miala amin’i Jesôsy sy ny asany dia tsy avy amin’ny Fanahy Masina. Tena ilaina ho amin’ny fiainantsika ara-panahy tokoa ny Fanahy Masina. Tsy tokony haka ny toerana eo amin’ny fiainantsika izay an’i Jesôsy Kristy irery ihany anefa Izy. Rehefa omem-boninahitra i Jesôsy, dia eo am-perinasa izay ny Fanahy Masina. Izany no mahatonga antsika antsoina hoe Kristianina, izany hoe mpanara-dia an’i Kristy (ampitahao amin’ny Asa. 11:26), fa tsy “Pnemianina”, izany hoe mpanara-dia ny Fanahy (Vakio ny Graham A. Cole, He Who Gives Life: The Doctrine of the Holy Spirit (Wheaton, Illinois: Crossways Books, 2007), t. 284).

Nahoana no tena zava-dehibe ho antsika ny manandratra ilay Tompo natsangana tamin’ny maty amin’ny zavatra rehetra ataontsika? Na izany na tsy izany, eritrereto ny zavatra rehetra nataon’i Jesôsy ho antsika. Avy Aminy no ahazoantsika ny zavatra rehetra. Koa ahoana àry no ahafahantsika maneho ny fankasitrahantsika Azy? (Jereo ohatra ny 2 Tes. 1:11,12.) Pejy ambony

ALAKAMISY


Ny Fanahy Masina sy i Kristy (Lio. 24:44–49)
    
Nanatanteraka ny fanorotoroana an’i Jesôsy ho tonga olombelona ny Fanahy Masina (Lio. 1:34,35). Nanosotra an’i Jesôsy ho amin’ny iraka notanterahiny Izy (Lio. 3:21, 22). Nanome hery an’i Jesôsy entiny mamita ny asany amin’ny maha-Mesia Azy ny fanosorana Azy. Nanome Azy fahefana handrotsaka ny Fanahy Masina amin’ireo mpianany koa io hery io. Ny Fanahy Masina no nitarika sy nampahery an’i Jesôsy rehefa nalaim-panahy Izy (Mar. 1:12; Mat. 4:1; Lio. 4:1,2,14). Noho izany, “mahavonjy izay alaim-panahy koa” Izy (Heb. 2:18; ampitahao amin’ny Heb. 4:15,16). Ny Fanahy Masina no nanome hery an’i Jesôsy mba hamitany io asam-pamonjena io (Heb. 9:14) sy nanao ny fitsanganan’i Jesôsy tamin’ny maty ho tanteraka (1 Pet. 3:18). Tao anatin’ireo asa rehetra ireo anefa dia nijanona tany ambadiky ny sehatra ny Fanahy Masina, fa nanampy kosa an’i Jesôsy Kristy ho eo amin’ny ivon’ny fifantohantsika.

Vakio ny Lio. 24:44-49; Gal. 5:16-23; ary ny Efes. 4:23,24. Inona no ianarantsika momba ny asan’ny Fanahy Masina ao amin’ireo andininy ireo? Ahoana no ankalazan’ny Fanahy Masina an’i Jesôsy?

Amin’ireto fomba manaraka ireto no ankalazan’ny Fanahy Masina an’i Jesôsy:

1.    Ao amin’ny Baiboly, ny Fanahy Masina no mampianatra amin’ny fomba mendri-pitokiana ny momba an’i Jesôsy. Lazainy amintsika avokoa ny zavatra rehetra mahakasika an’i Jesôsy sy ny famonjena. Tsy misy zavatra tsy ampy na mitarika ho amin’ny hadisoana amin’izay lazainy amintsika. Ao amin’ny Baiboly avokoa ny zavatra rehetra ilaintsika, raha toa ka hamaky izany amim-pinoana sy amim-pankatoavana isika.

2.    Mitarika ny lehilahy sy ny vehivavy ho amin’ny fifandraisana mamonjy amin’i Jesôsy ny Fanahy Masina. Miasa amim-pahalemem-panahy ao am-po sy sain’ny olona ny Fanahy Masina. Omeny saina ireo mba hahatakarany ireo zava-panahy sy hahavonona azy ireo hametraka ny fitokiany eo amin’i Jesôsy Kristy sy hanaiky Azy amin’ny maha-Mpitarika sy Mpanavotra azy ireo.

3.    Manampy antsika mba hananantsika ny toetran’i Kristy ao anatintsika ny Fanahy Masina. Manampy antsika mba ho tahaka an’i Kristy eo amin’ny fiainantsika Izy (Gal. 5:22,23). Ary amin’ny alalan’ny ran’i Jesôsy dia omena fandresena amin’ny fahotana isika (ampitahao amin’ny Apôk. 12:11), ka ny Fanahy Masina no manome hery antsika mba handehanantsika ao anatin’ny fahatokiana amin’ny didin’Andriamanitra.

4.    Manampy antsika hiaina fiainam-panompoana ny hafa, tahaka izay nataon’i Jesôsy, ny Fanahy Masina. Manampy antsika mba ho feno fitiavana sy tsy tia tena ny Fanahy Masina. Miantso ny lehilahy sy ny vehivavy ho amin’ny laharam-panompoana manokana ho an’Andriamanitra Izy. Manampy antsika mba hanatratra ny hafa amin’ny fomba izay misintona azy ireo ho eo amin’i Kristy Izy.
Manampy antsika hanana ny toetran’i Kristy ny Fanahy Masina. Ahoana no anomezan’io ampahany amin’ny asan’ny Fanahy eo amin’ny fiainantsika io voninahitra ny Ray?


 Pejy ambony

ZOMA

Fianarana fanampiny: Tsy isalasalana fa tena iankinan’ny aina eo amin’ny fiarahantsika mandeha amin’ny Tompo ny asan’ny Fanahy Masina. Averina indray fa mety tsy ho afaka mahita ny asany isika, saingy afaka mahita ny akon’ny asany eo amin’ny fiainantsika sy eo amin’ny fiainan’ny hafa. Raha voaova noho ny finoana an’i Jesôsy ny fiainanao, dia voaova noho ny asan’ny Fanahy Masina tao anatin’izany irery ihany izany. “Tsy hita ny rivotra, nefa misy vokany hita maso sy tsapan’ny tanana. Toy izany koa, ny asan’ny Fanahy eo amin’ny fanahy dia hiseho eo amin’ny fihetsika rehetran’izay mahatsapa ny heriny mahavonjy. Rehefa mambabo ny fo ny Fanahy Masina dia manova ny fiainana. Avela ny eritreritra feno fahotana, afoy ny asa ratsy; ny fitiavana, ny fanetren-tena, ny fiadanana no mandray ny toeran’ny fahatezerana, ny fitsiriritana sy ny ady lahy. Mandray ny toeran’ny alahelo ny fifaliana, ka mitaratra ny fahazavan’ny lanitra ny endrika.” – IFM, t. 167,168.

Teny fikasana mahafinaritra manao ahoana re izany! Ary fiainan’olona tsy tambo isaina no naneho ny tena maha-zava-misy izany. Tsy zavatra mitranga eo noho eo anefa ny asan’ny Fanahy Masina. Tsy ho lasa karazan’olona tokony ho isika ao anatin’ny indray mipi-maso isika. Ny fiainam-pinoana sy fankatoavana ny Tompo dia fiainana feno tolona, fahafoizana, ary fibebahana rehefa tsy mahomby isika. Ny Fanahy Masina no Fitaovan’Andriamanitra izay miasa eo amin’ny fiainantsika mba hahatonga antsika ho olom-baovao ao amin’i Kristy. Asa mandritra ny androm-piainana anefa io. Tokony hitarika antsika hanolo-tena misimisy kokoa amin’ny Tompo ny hadisoantsika sy ny halementsika, saingy tsy tokony havelantsika hampiasa azy ireny mba hanakiviana antsika eo amin’ny fiainantsika ara-panahy ny devoly, izay dodona ny hanao izany mandrakariva. Hiezaka ny hanao izay hahatsapantsika ho tsiravina amin’ireo fahotana nataontsika tamin’ny lasa izy. Rehefa manao izany anefa izy, dia tokony hotsaroantsika mandrakariva ny fahafatesan’i Jesôsy ho an’ny mpanota. Mpanota mila fahasoavana isika, ary maty ho antsika mba hanolotra antsika izany fahasoavana izany i Jesôsy.

FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA:

1. Inona no azon’ny ohatra omen’ny Fanahy Masina anao mahakasika ny fiasana ho an’Andriamanitra avy ao ambadiky ny sehatra? Izany hoe, manatanteraka ny asan’Andriamanitra amin’ny fomba izay tsy ahafantaran’ny olona, na ahitany, na koa ankasitrahany mihitsy aza izany asa izany.

2. Ahoana no anandratan’ny Fanahy Masina an’i Jesôsy sy ametrahany Azy ho eo amin’ny ivon’ny fifantohantsika? Ahoana no ahafahanao manandratra an’i Jesôsy kanefa tsy mametraka ny tenany ho eo amin’ny ivon’ny fifantohana? Nahoana no sarotra tanterahina izany indraindray? Ahoana no ahafahantsika miady amin’ny fironana ao anatintsika hanindrahindra ny tenantsika?

 Pejy ambony