LESONA 4

16 - 22 JOLAY

NY RARINY SY NY FAMINDRAMPO AO AMIN’NY TESTAMENTA TALOHA -  FIZARANA 2

LESONA 1 SAB ALAH LAT TAL ALAR ALAK ZOM

SABATA HARIVA

Fiambenana maraina: Adim-panahy - Rôm. 7:14-25


Filentehan’ny masoandro: 5.29


SABATA


Hodinihina mandritra ny herinandro:
Ezek. 37:1–14; Efes. 2:10; Ezek. 47:1–8; Mat. 5:16; Apôk. 22:1, 2; Isa. 61:1–11.


Tsianjery:
Ary ny zava-manan'aina rehetra sesehena na aiza na aiza alehan'ny ony tondraka dia ho velona, ka hisy hazandrano sesehena; fa nony tonga ao ity rano ity, dia ho sitrana izy, ary ho velona izay rehetra hidiran'ny ony” – Ezek. 47:9.

Nisy fotoana ny tanàna kely iray nandroso dia nandroso tokoa tany amin’ireo taona 1950 sy ny fiandohan’ny 1960. Nanjary toerana tsy naha-te honina izany tany amin’ny faramparan’ireo taona 1960 sy ny fiandohan’ny 1970. Nifindra monina ny ankamaroan’ny fianakaviana tao ka trano fonenana maro no foana sy konka ary levon’ny afo. Orinasa madinika maro no nifindra lasy ary nahazo laka ny zava-mahadomelina sy ny heloka bevava.

Tamin’ny taona 1986 dia nandao ny toeram-ponenana mahafinaritra nisy azy ny ankohonana kristianina iray mba honina ao amin’io tanàna efa simba io. Niaraka tamin’izy ireo tao koa ny pasitora iray avy tany amin’ny toeran-kafa. Narenin’izy ireo indray ny trano anankiroa efa may ka nataony trano fonenana. Nandany ny fotoany teny an-dalam-be ireo fianakaviana roa tonta, nihaona tamin’antokon’olona samy hafa ary nifangaro tamin’ireo sisa tavela tao amin’izany faritra izany. Ireo ankohonana roa ireo no iraka nampiasain’Andriamanitra hanangana fiangonana iray izay hitondra fanasitranana sy fiovana eo amin’io fiaraha-monina maty io. Mbola mitohy mandraka androany ny asan’izy ireo sy ny vokatr’izany. Fiovana lehibe no nentiny teo amin’ny fiainan’olona maro.

Manan-javatra holazaina Andriamanitra mikasika ny asan’ny fiangonany ao anatin’ny toe-javatra “tsy misy azo antenaina” tahaka ity. Ny lesontsika amin’ity herinandro ity dia mbola manohy mandinika ireo andalan-teny ao amin’ny TT, izay mampirisika ny vahoakan’Andriamanitra haneho ny toetrany feno halemem-panahy amin’izao tontolo izao.


 Pejy ambony

ALAHADY

 

Fiambenana maraina: Tsy ho voaheloka - Rôm. 8:1.

 

VELONA AO AMIN’I KRISTY (Ezek. 37:1-14)

Ny Ezek. 37 dia maneho mazava tsara fa ny fahasoavan’Andriamanitra dia mitondra aina vaovao ho an’ireo izay maty ao amin’ny fahotana. Tamin’ny fahitana no nitondran’ny Fanahy an’i Ezekiela mpaminany ho ao amin’ny lohasaha iray feno taolam-paty maina ary niparitaka. Tandindon’ny taranak’Isiraely rehetra ireo taolana ireo. Nanontany an’i Ezekiela Andriamanitra hoe: “Ry zanak'olona, moa mety ho velona ihany va ireto taolana ireto?” - Ezek. 37:3.

Niseho ny valin’io fanontaniana io rehefa naminany tamin’ireo taolana ireo ny mpaminany.

Vakio ny Ezek. 37:1-14. Inona no nokasain’Andriamanitra hatao ho an’ny vahoakany?

Izao no vokatr’ilay hafatra niantefa tamin’ireo taolana maina: voalohany, “nidiran'ny fofonaina ireo ka velona, dia nijoro tamin'ny tongony izy—maro be dia maro be tokoa” (Ezek. 37:10); faharoa, hamponina ny vahoakany eo amin’ny tanin’izy ireo Andriamanitra (Ezek. 37:14); fahatelo, ho fantatry ny vahoakany fa Andriamanitra no nanao izany (Ezek. 37:14).

Tsy ampy anefa raha ny fandalovana amin’ny fifohazana fotsiny. Ny vahoakan’Andriamanitra dia fohazina ho amin’ny iraka iray, ho amin’ny tanjona iray. Natao ho fahazavana ho an’ny firenen-drehetra ny Isiraely.

Vakio ny Efes. 2:10. Nahoana isika no velomina, izany hoe foronina ara-panahy indray ao amin’i Kristy?

“Amin’ny alalan’ny Zanaka malalan’Andriamanitra irery ihany no hahazoantsika sitraka avy amin’Andriamanitra. Ny asa tsara ataontsika dia vokatry ny fiasan’ny fitiavany mamela heloka. Noho izany dia tsy isika no tokony homem-boninahitra ny amin’izany asa tsara izany. Tsy mendrika ny homem-balisoa isika raha manao asa tsara. Tsy azontsika atao ny milaza fa ny asa tsara ataontsika no hahazoan’ny fanahintsika famonjena. Ny famonjena dia fanomezana maimaimpoana atolotr’Andriamanitra ho an’izay mino. Noho ny amin’i Kristy irery ihany no nanomezana izany ho azy. Mety hahita fiadanana ny fanahy feno tebiteby amin’ny alalan’ny finoana an’i Kristy. Hiankina amin’ny finoana sy ny fatokiana ananany izany fiadanana izany. Tsy azony atao velively ny hampiasa ny asa tsara ho fomba hahazoana famonjena ho an’ny fanahiny.

“Tsy misy vidiny ve izany ny asa tsara? Ahoana ny eritreritr’Andriamanitra ny amin’ny mpanota izay manota isan’andro kanefa tsy iharan’ny famaizana? Moa ve izany olona izany ampitovin’Andriamanitra amin’ny anankiray izay miezaka ny hanana fiainana madio amin’ny alalan’ny finoana an’i Kristy? Mamaly izany ny Baiboly: ‘Fa asany isika, voaforona tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara, izay namboarin'Andriamanitra rahateo’ - Efes. 2:10.

“Ao anatin’ny drafiny, amin’ny alalan’ny fahatsaram-panahiny no efa nanomanan’Andriamanitra ny famaliana soa ny asa tsara. Amin’ny alalan’ny famindram-pon’i Kristy no hanekena antsika. Ny asam-pamindram-po, ny asam-pitiavana izay ataontsika dia vokatry ny finoana.” – SlM, b. 3, tt. 199,200.


 Pejy ambony


ALATSINAINY

 

Fiambenana maraina: Tsy hisy haharombaka - Jao.  10:27–29.

 

RANO MIBOIKA (Ezek. 47:1-8)

 

Vakio ny Ezek. 47:1-8. Inona no nitranga tamin’ilay tempoly hitan’i Ezekiela tamin’ny fahitana?

Toy ny hoe nisy triatra ny tempoly ka nanary rano. Mety hanontany tena ianao hoe nisy fantsona vaky angaha, sa zavatra hafa? Eto amin’ity tranga ity dia zava-tsoa ilay rano nandeha.

Izany rano miboika avy ao amin’ny tempoly izany dia “hiantsinanana”. Eo atsinanan’i Jerosalema no misy ny Ranomasina Maty, izay ranomasina tsy dia manao ahoana indrindra eto ambonin’ny tany. Eo anelanelan’i Jerosalema sy ny Ranomasina Maty dia misy faritra eo amin’ny 34 km eo ho eo ny halavany, izay saika tany hay avokoa. Tafiditra ao anatin’izany faritra izany ny Arabah, izay fari-tany iva dia iva eo anelanelan’ny Jordana sy ny Ranomasina Maty. Io ranomasina io rahateo dia tena masira be tokoa ka tsy misy zava-manana aina afaka ny ho velona ao aminy.

Rehefa mahatratra azy anefa ilay rano avy tao amin’ny tempoly, dia ho “sitrana” izy. Azo heverina ho tandindon’ny fiangonan’Andriamanitra izay miasa ho fanasitranana izao tontolo izao io fanasitranana io (1 Pet. 2:4,5). Miasa hanatratra ireo maty ao amin’ny ota izany fiangonana izany ka hanolotra fahasalamana sy fanasitranana ho azy ireo.

Vakio ny Mat. 5:16. Inona no ambaran’i Jesôsy amintsika mikasika ny fomba tokony hanehoantsika Azy amin’izao tontolo izao?

Tamin’ny voalohany ny renirano Zambèze any Zambie, Afrika, dia sakelidrano marivo niainga avy tao ambanin’ny hazo iray. Rehefa nikoriana nankany amin’ny riandranon’i Victoria izany dia niha-avo hatreny amin’ny lohalika, dia avy eo teny am-balahana ary tonga renirano lalindalina azo nilomanosana. Toy izany koa ilay rano avy tao amin’ny tempoly, izay kely aloha tamin’ny voalohany. Nitombo hafainganana anefa ny fikorianany sy ny heriny avy eo ka tonga ony “nihalalina (...), dia rano holanosina, eny, ony tsy azo itana” (Ezek. 47:5).

Mety ho kely amin’ny voalohany ny hery entin’ny fiangonanao manasitrana, saingy hitombo izany mandra-pahatonga fiovana eo amin’ny fiaraha-monina misy anao! “Naseho ahy ny asantsika tamin’ny fiandohany fa toy ny sakelidrano kely dia kely indrindra izany” – TFC, b. 7, t. 171.

Fahazavana, rano, ireo dia samy tandindona ampiasaina rehefa miresaka momba ny zavatra azon’Andriamanitra atao amin’ny alalantsika ho fanampiana ny hafa. Ahoana no fomba hahazoantsika mitombo hanompoana misimisy kokoa ireo sahirana?

 Pejy ambony


TALATA

 

Fiambenana maraina: Miaina sahady ny mandrakizay - Jao. 5:24.

 

NY FIANGONANA: MPANOME AINA (Ezek. 47:9)

 

“Ary ny zava-manan'aina rehetra sesehena na aiza na aiza alehan'ny ony tondraka dia ho velona, ka hisy hazandrano sesehena; (...) ary ho velona izay rehetra hidiran'ny ony” - Ezek. 47:9.

Asehon’ny faminanian’i Ezekiela fa izay rehetra idiran’ny ony mikoriana avy ao amin’ny fiangonan’Andriamanitra dia velona. Manampy ny hakanton’izany rehetra izany ny Ezek. 47:10. Indro ranomasina tsy misy trondro no hitantsika satria tsy misy zava-manana aina afaka ny ho velona ao. Tampoka eo anefa dia manjary toerana fanipazan’ny mpanjono ny haratony izany, satria maro be tokoa ny trondro ao. Sary mahasondriana manao ahoana re izany e!

Ny tena tiana hahatongavana dia izao: amin’ny alalan’ny herin’Andriamanitra miasa ao amin’ny vahoakany dia misy ny aina, eo amin’izay tsy nisy azy teo aloha.

“Misy hatrany ny fanantenana ho an’ny toe-javatra izay iasan’Andriamanitra. Tsy misy antokon’olona izay tsy azo vonjena, tsy misy tantara izay feno alahelo tany aloha ka hampanjonitra antsika amin’ny hoavy tsy misy antenaina.” – IB, b. 6, t. 328.

Manao zava-mahagaga ho an’izay rehetra mandray izany ny fahasoavan’Andriamanitra mahatalanjona. Hitantsika eto indray ny hafatry ny filazantsara. Amin’ny alalantsika dia azon’Andriamanitra atao ny manome fanantenana ho an’izay kivy, rera-tsaina, maina ary miala aina, na ara-panahy izany na ara-batana.

Ampitahao ny Ezek. 47:12 sy ny Apôk. 22:1,2. Milaza inona aminao ireo andalan-teny roa ireo momba ny hoavy mamirapiratr’ireo izay nositranina sy novelomin’i Jesôsy tamin’ny alalan’ny fiangonany?

Ireo olona teo anivon’ny fiaraha-monina ka efa nositranin’Andriamanitra sy novelominy tamin’ny alalan’ny asa tsy misy fitiavan-tena nataon’ny mambran’ny fiangonana no mandrafitra ny vahoakan’Andriamanitra. Indray andro any ireo olona rehetra ireo dia ho tafaraka any amin’ilay tany vaovao, izay hisy ony iray hafa koa. Hikoriana avy eo amin’ny seza fiandrianan’Andriamanitra izany ony izany. Tsy hisy tany hay any, na fahamainana na koa fahafatesana.

Ilaintsika ny miandrandra ny fiavian’izany hoavy feno fitahiana izany. Eto am-piandrasana anefa dia tian’Andriamanitra ny fiangonany raha ho toerana fanomezana fanasitranana sy fiainana feno ho an’ny fiaraha-monina manodidina rehetra. Maniry ny hiasa amin’ny alalantsika Izy mba hamerina aina sy hanova ny fo mangentana, toy ny tany lemaka karakaina ary Ranomasina maty eo amin’ny faritra misy antsika. Maniry hanolotra ho an’ny olona fiainana feno ao amin’i Jesôsy Izy (Jao. 10:10). Mikasa ny hanatanteraka izany asa izany amin’ny alalantsika Izy, raha mbola eto am-pivelomana ny fahamarinan’ny hafatra Advantista mahakasika izao tontolo rehetra izao isika.

Sary tahaka izay hita ao amin’ny Ezek. 47 ihany koa no omen’ny mpaminany Amôsa. Manao ahoana ny fitovian’io sary io amin’ny asan’ny fiangonana misy anao? Amin’ny lafiny inona no maha-ony manasitrana ny fiangonanao ao amin’izany toerana izany?


 Pejy ambony


ALAROBIA

 

Fiambenana maraina: Raha mino ny zanaka - 1 Jao. 5:13.

 

TENY FIKASANA MOMBA NY TAONA JÔBILY (Isa. 61:1-11)

Hita manerana ny TT taloha ny fiheverana fa ireo izay efa notahiana tamin’ny fiainam-panahy feno fahombiazana dia hanatratra ireo izay tsy mbola nahazo izany fitahiana izany.

Vakio ny Isa. 61:1-11. Inona no ambaran’Andriamanitra amin’ny vahoakany eto? Inona no fomba mahasoa azontsika ampiasana izany ho an’ny tenantsika sy ho an’ny hafa? Vakio koa ny Lio. 4:18.

Miantomboka amin’ny fanambaràna ny Isa. 61. Voalazany fa ny Fanahin’Andriamanitra dia miasa amin’ny alalan’ilay Nofidiny (Jesôsy). Nitory ny vaovao mahafaly tamin’ny malahelo i Jesôsy, niaraka tamin’ny fanampian’ny Fanahy. Nampahery ny torotoro fo Izy. Nitory fanafahana tamin’izay voagejan’ny ota. Nanafaka ny mpifatotra tamin’ny aizina sy ny fahakiviana Izy (Isa. 61:1). Ireo teny fikasana ireo dia natao hotanterahina amin’ny “taona ankasitrahan’i Jehovah”. Io “taona ankasitrahan’i Jehovah” io dia midika koa ho taona jôbily, izay vao nianarantsika tao amin’ny lesona 3. Mihevitra manokana ny fanomezana izay ilain’ny sahirana koa ny taona jôbily.

Koa dia hahazo fiononana ny malahelo, ho voakarakara ny reraka am-po. Ao ireo izay mandray “hamama ho solon'ny lavenona” ary “diloilo” manome “fifaliana ho solon'ny fahalahelovana”. Ao koa ireo izay hitafy “fiderana ho solon'ny fanahy reradreraka” (Isa. 61:3). Izy ireo no hanangana ny efa rava ela sy hamerina amin’ny laoniny ny toerana potika hatry ny fahagola. Ireo izay notahin’ny jôbilin’ny Mesia dia tonga mpitondra fiovana ho an’ny fiaraha-monina. Avaozin’izy ireo indray ny tanàna rava (Isa. 61:4). Antsoina hoe mpisorona sy mpanao fanompoam-pivavahana ny mpanompon’Andriamanitra ka ny haren’ireo firenena manodidina no hanohana azy amin’izany (Isa. 61:5,6).

Ao amin’ny Isa. 61 isika dia mahita ohatra ny amin’ny fanovan’ilay Voafidin’Andriamanitra ny antokon’olona nonina teo akaikin’ny Isiraely. Ireo antokon’olona ireo dia voaovan’ny asan’ny vahoakan’Andriamanitra izay nahatoky Taminy (Isa. 61:8,9). Manome toky Andriamanitra fa hiasa toy izany koa amin’izao fotoana izao amin’ny alalan’ireo efa nantsoina ho mpitandrina sy misiônera eny amin’ny fiaraha-monina manerana izao tontolo izao. Tsy tokony hahatsapa ny fiovana entin’izany faminaniana izany ve isika? Tsy tokony hoheverintsika ho zava-dehibe tahaka ny fitahian’ny Tompo antsika ve izany? Tsy tokony ho tsapantsika ve ny fitahiany rehefa mijoro voatafin’ny akanjom-pamonjena sy fahamasinana ao amin’ny fiaraha-monina misy antsika isika (Isa. 61:10,11)?

Vakio ny Isa. 61:9. Porofo mahery vaika tokoa io ny amin’izay azon’Andriamanitra atao ho an’ny vahoakany. Azo ambara mikasika antsika amin’izao andro izao koa ve izany? Nahoana?


 Pejy ambony


ALAKAMISY

 

Fiambenana maraina: Jehôvah no hitondra ny mavesatra - Sal. 55:22.

 

NY FIANGONANA-MPITONDRA FIOVANA (Mika 6)

 

Vakio ny Mika 6. Inona no zavatra ambaran’Andriamanitra eto fa tsy ankasitrahany?

Miray feo amin’ireo mpaminanin’ny TT i Mika ka mampitandrina ny amin’ny fivavahana tsy mandala ny rariny sy ny famindram-po. Ny fivavahana toy izany dia tsy azo ekena na oviana na oviana eo anatrehan’Andriamanitra izay mahitsy sady be famindram-po.

Inona no hafatra lehibe ao amin’ny Mika 6:8?

“Ny tena fivavahana marina dia mitondra soa. Tsy misy isalasalana fa tafiditra ao anatin’izany ny asa fanompoana ataon’ny fiangonana. Manan-danja kokoa mihoatra noho ny fifadian-kanina koa anefa ny fanomezana hanina ho an’ny noana. Ny fanoloran-tena mitondra soa no hany karazam-pivavahana ekena ao amin’ny efitrano fitsaran’Andriamanitra” – SDABC, b. 4, t. 306.

Amin’izao fotoana izao dia mbola tsy eken’Andriamanitra ihany ny fivavahana izay tsy mampihatra ny zavatra inoany. Ny tena fivavahana marina eken’Andriamanitra dia hita ao amin’ny Mika 6:8. Ny asa fanompoana ataontsika dia tsy hoe tanjona tratrarina tsy akory fa manampy antsika kosa hanatratra ilay ohatra tonga lafitr’i Kristy ao anatintsika.

Tao amin’ny fampidirana ny lesona amin’ity herinandro ity isika dia nahita ny amin’ny fianakaviana anankiroa izay nifindra monina tao amin’ny tanàna iray “tsy misy azo antenaina”. Ny mba hiasa ho fanampiana ny olona tao no nahatongavan’izy ireo. Nanangana tarika kely tao amin’ny iray amin’ireo efitranony izy ireo, niaraka tamin’ny namany vaovao teo an-toerana. Nivavaka tamin’Andriamanitra tamin’ny fony tokoa ny mambra tao amin’io tarika madinika io mba hanehoan’Andriamanitra aminy ny fomba hamelomana indray ny fiaraha-monina tao an-tanàna. Niara-niasa tamin’ny orinasa kristianina iray misahana ny fampandrosoana izy ireo. Avy eo dia nanomboka nangataka mpilatsaka an-tsitrapo mba hiaraka hanangana aminy ireo trano rava nanodidina azy.

Raha hitsidika izany tanàna izany ianao amin’izao fotoana izao, dia fiaraha-monina vaovao sady feno fahombiazana mihoatra lavitra noho ny teo aloha no ho hitanao. Manjary azo tsapain-tanana tokoa izany fahombiazana izany satria naniry ny hampiseho ny fitiavan’Andriamanitra amin’ny fomba mahomby ny fiangonana kely iray. Ny asan’izy ireo dia mampiseho fomba tena manan-kery tokoa ka nahazoan’i Kristy niasa tamin’ny alalan’ny olony mba hanatrarana ny hafa sy hiasana ho azy.

Miresaka amin’ny vahoakany ho toy ny vondrona iray Andriamanitra. Ilay “anao” ao amin’ny and. 8 anefa dia midika ho olona iray. Niresaka tamin’ny isam-batan’olona tsirairay avy mihitsy Andriamanitra. Manao ahoana ny fomba fanehoanao manokana izay voalazan’Andriamanitra eto hoe: “tsara”?


 Pejy ambony

ZOMA

 

Fiambenana maraina: Misaora ny anarany mandrakariva! - Sal. 103:1,2.

 

Filentehan’ny masoandro: 5.31

 

Fianarana fanampiny: Vakio ny Jer. 22:1-16; Ezek. 16:49; Zak. 7:9,10. Vakio ny SDABC, b. 4, tt. 1165,1166; “God’s Design in Our Sanitariums,”39 tt. 227,228, ao amin’ny TFC, b. 6.

“Ry olombelona, efa naseho anao izay tsara sy izay ilain'i Jehovah aminao, dia izao ihany: ny hanao ny marina sy ho tia famindrampo ary ny hanaraka an'Andriamanitrao amin'ny fanetren-tena” (Mika 6:8). Mbola misy teny hafa mazava kokoa azon’Andriamanitra ambara ve mikasika izay zavatra angatahiny amin’ny vahoakany? Efa nasehon’Andriamanitra tamintsika izay “tsara”. Io voalaza hoe “tsara” io ihany koa no teny nampiasaina niverimberina tao amin’ny Genesisy 1 mikasika ny Famoronana talohan’ny Fahalavoana. Averin’Andriamanitra any amin’ilay tanjona fara tampony indray ny saintsika araka izany, dia any amin’izay efa novolavolainy ho antsika tamin’ny voalohany. Ambarany amintsika koa mandritra izany izay haveriny amintsika aorian’ny fiverenan’i Jesôsy. Ireo teny nadika hoe: “ilaina aminao” dia azo adika koa hoe: “andrasana aminao”. Izany hoe: Inona no “andrasan’” Andriamanitra amintsika, izay olona novonjeny ka voarakotry ny fahasoavan’i Kristy? Ny valiny dia hita eo amin’ny fomba fifandraisantsika amin’ny hafa sy amin’Andriamanitra. Voalohany, dia natao hanao ny marina isika. Afaka manampy ireo niharan’ny tsy rariny ka tsy afa-manoatra isika. Faharoa, natao ho tia famindram-po isika. Isika dia miaina ao anaty tontolo izay mety tsy ho tia famindram-po. Mety ho tonga vavolombelona mahomby tokoa isika raha tia famindram-po sy mampiseho izany fitiavana izany amin’ny alalan’ny fanehoana famindram-po amin’ny hafa. Fahatelo, natao hanaraka an’Andriamanitra amin’ny fanetren-tena isika. Ao amin’ny Mika 6:4 Andriamanitra dia mampitodika ny sain’ny vahoakany indray any amin’ilay nanafahana azy ireo avy tany Egipta, ka antony iray tokony hananany fanetren-tena sy fahatokiana eo anatrehany izany. Tsy tokony vao mainka ve isika hanetry tena toy izany koa? Novonjena tamin’ny ran’i Jesôsy isika. Ny tombambidin’ny Hazo fijaliana izay nentina namonjy antsika dia tokony hahatonga antsika ho feno fanetren-tena mandrakariva eo anatrehan’Andriamanitra.

FANONTANIANA IFANAKALOZAN-KEVITRA

  • Mbola misy andininy hafa hitanao ve ao amin’ny TT ka miresaka ny amin’ny andraikitsika ho an’ny sahirana?
  • Ao amin’ny Amô. 5, indrindra indrindra ny and. 21-24 isika dia mahita teny mahery vaika momba ireo olona mpivavaka tamin’ny fotoan’andron’i Amôsa. Hitantsika fa ny fomba fitondrana ny hafa indray no mahaliana kokoa an’Andriamanitra mihoatra noho ny fanompoam-pivavahana izay Izy ihany no nametraka azy. Milaza inona amintsika izany toe-javatra izany mikasika izay zavatra tokony ho manan-danja ho antsika Kristianina?

Ahoana no hahazoantsika miaro tena tsy ho revo loatra amin’ny fanomezana ny zavatra ara-nofo ilain’ny olona ka ny ara-panahy indray no lasa an-tsirambina? Ahoana no hahazoantsika mandanjalanja tsara araka ny tokony ho izy ny faniriantsika hiasa ho an’ny malahelo sy ny tra-pahasahiranana eo amintsika?


 Pejy ambony